Tài liệu ôn thi Thẻ Thẩm định viên về giá môn Nguyên lý hình thành giá 2014

Tác Giả: Thầy Dũng

Số Trang: 40

Nhà Xuất Bản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số Trang: 40

Số Lần Xem:

Số Lần Download:

Nội Dung Tóm Tắt:Tài liệu ôn thi Thẻ Thẩm định viên về giá môn Nguyên lý hình thành giá 2014


Download: Bai gian on thi The Nguyen Ly Hinh thanh gia