Thư mời tham dự lớp ôn thi KTV và kế toán viên hành nghề năm 2018 - Đợt 2 tại Hà Nội

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên và Kiểm toán viên hành nghề 2018
 
 
 
 

(VACPA )