THÔNG BÁO Về việc chấm dứt quyền hội viên của Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính Tỉnh Vĩnh Long

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

------***--------

 

Số : 162/CV - HTĐGVN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

                        Hà Nội, ngày 30  tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt quyền hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

 Kính gửi : Trung tâm TT tư vấn và dịch vụ Tài chính Vĩnh Long        

       

      Căn cứ công văn số 88/CV-TT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính Tỉnh Vĩnh Long về việc xin thôi tham gia hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam, do Trung tâm chuyển đổi thực hiện chức năng nhiệm vụ mới.

      Sau khi nghiên cứu nguyện vọng của Trung tâm và căn cứ khoản 1 Điều 12, Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam;

       Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam chấp thuận đơn đề nghị xin thôi tham gia hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam  của Trung tâm. Kể từ ngày 4/9/2018 Trung tâm Thông tin tư vấn Tài chính Vĩnh Long chấm dứt thực hiện quyền và nghĩa vụ hội viên  của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

      Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo để các tổ chức và cá nhân được biết.

         

         

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên BCH

- Lưu: Văn phòng  Hội

- Đăng Website

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: