Báo cáo hoạt động của Hội TĐGVN từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 89/2013/NĐ-CP và những kiến nghị

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

                    

                  Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TỪ KHI CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2013/NĐ-CP VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

--------------------------------------------

 

          Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013;Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về thẩm định giá; đi liền với Nghị định đó là các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đã tạo ra nhiều thuận lợi cho hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Sở dĩ như vậy là vì: Cùng với chức năng, nhiệm vụ của Hội được quy định trong Điều lệ Hội và Nghị định trên thừa nhận thì Nghị định còn giao cho Hội một số nhiệm vụ khác được quy định tại Điều 9 – Nghị định số 89/2013/NĐ-CP. Về cơ bản, đây là những quy định phù hợp với hoạt động của Hội từ khi Chính phủ ban hành Nghị định đến nay, Hội đã tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức hoạt động đạt được nhiều kết quả, có thể đánh giá khái quát như sau:

·        Thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về giá và TĐG theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và của Bộ Tài chính được các cơ qua quản lý Nhà nước đánh giá cao và được tiếp thu đưa vào xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật; góp phần tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động thẩm định giá.

            - Các nội dung đề xuất, góp ý của Hội tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, TĐG góp phần xây dựng được hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Giá và các Luật có liên quan.

            - Hội đã có hàng trăm văn bản gửi một số Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ Ngành; ví dụ cụ thể:

                  + Kiến nghị một số Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xử lý mâu thuẫn giữa Luật giá với Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ về giá và TĐG tài sản vô hình

                   + Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường xử lý mâu thuẫn về định giá đất và TĐG đất giữa các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai với các tiêu chuẩn TĐG VN.

                  + Kiến nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sửa những nội dung về giá và TĐG mà một số Luật quy định không đồng nhất với Luật giá để đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp…

                  + Kiến nghị, góp ý với Bộ Tài chính về các văn bản hướng dẫn Luật Giá; các Tiêu chuẩn TĐG VN; Đề án nâng cao năng lực hoạt động TĐG giai đoạn 2012-2020; đề xuất với Bộ Tài chính các Tiêu chí xếp hạng các doanh nghiệp, các giải pháp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động TĐG.

                  + Góp ý với Bộ Tài nguyên và Môi trường về các Dự thảo Nghị định, Thông tư quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất.

                  + Góp ý với Bộ Khoa học và Công nghệ Dự thảo Thông thư Liên tịch: Hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

            Ngoài việc tích cực thực hiện nhiệm vụ góp ý, phản biện xây dựng cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá nêu trên, Hội còn chú trọng tham gia liên kết, hướng dẫn, vận động các hội viên tuân thủ pháp luật về thẩm định giá; góp ý, tháo gỡ những vướng mắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá như: Hỗ trợ các doanh nghiệp giải trình với kiểm toán Nhà nước về kết quả thẩm định giá bất động sản tại TP Hồ Chí Minh; phương pháp xác định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp trong việc thoái vốn Nhà nước khi xác định giá đất và những nội dung khác trong thẩm định giá tài sản… Các hội viên là các doanh nghiệp của Hội hoạt động khá tích cực, tuân thủ đúng pháp luật về thẩm định giá, không để xảy ra sai phạm phải xử lý về hành chính hoặc hình sự; hầu hết các doanh nghiệp đều là các doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín trên thị trường và cũng thường là các doanh nghiệp được chấm điểm chất lượng cao.

·     Thứ hai: Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện tham gia học; cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá đạt kết quả cao, được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những thành tích nổi bật, dư luận xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

            - Tổ chức thành công 52 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG cho khoảng 2.600 học viên.

            - Tổ chức thành công 10 lớp ôn thi để thi lấy thẻ thẩm định viên về giá do Bộ tài chính cho khoảng gần 1000 người.

            - Tổ chức thành công 30 khóa học cập nhật kiến thức cho 2.000 thẩm định viên về giá.

            - Phối hợp với trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức hoàn thành khóa đào tạo cao học về TĐG cho 42 học viên.

            - Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, Hội đã cung cấp được khoảng 1000 thẩm định viên đủ điều kiện để Bộ Tài chính thông báo được hành nghề TĐG hàng năm; trên 2000 người đang làm công tác thẩm định giá ở nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế như: các tổ chức tài chính, ngân hàng, kiểm toán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…

·        Thứ ba: Công tác nghiên cứu khoa học về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt nhiều thành công.

            - Hội đã tổ chức nghiên cứu, tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học với các doanh nghiệp thẩm định giá để tháo gỡ, góp ý, chuyển giao những kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về những mâu thuẫn ở một số nội dung giữa pháp luật về giá và pháp luật có liên quan; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực thẩm định giá; xây dựng các Tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp thẩm định giá… Phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo quốc tế với Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về kinh nghiệp định giá đất; đồng thời triển khai việc khảo sát, thẩm định giá đất ở Hải Phòng… ngoài ra tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các Bộ, Ngành tổ chức và đã đóng góp các đề xuất kiến nghị với các nội dung điều hành kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, thị trường giá cả… với các cơ quan như: Ban kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ.

            - Đặc biệt Hội hoàn thành Đề án lớn theo yêu cầu của trưởng ban kinh tế Trung ương: “Đánh giá 30 năm đổi mới cơ chế chính sách giá và kiến nghị những định hướng lớn về quản lý, điều tiết giá cho chặng đường tiếp theo góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam”

·        Thứ tư: Công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá, các quy định về TĐG của Nhà nước được Hội chủ động tích cực, thường xuyên triển khai, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận đồng tình.

            - Tổ chức nâng cấp, cải cách trang tin điện tử của Hội theo hướng kết nối với các hội viên; tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức thẩm định giá…

·        Thứ năm: Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TĐG cũng được quan tâm duy trì và mở rộng.

            - Duy trì quan hệ hợp tác với Ủy ban Tiêu chuẩn TĐG quốc tế, hiệp hội TĐG ASEAN.

            - Mở rộng quan hệ hợp tác với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản.

·        Thứ sáu: Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục từng bước được củng cố.

            - Về công tác chung:

                  + Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III, củng cố hoạt động của Ban Chấp hành Hội.

                  + Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức hoạt động theo các quy chế của Hội.

                  + Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Hội và quy định của Luật Giá.

                  + Thành lập một số Ban chuyên môn thuộc Hội

            - Về công tác phát triển hội viên:

      + Kết nạp thêm 10 hội viên doanh nghiệp.

      + Kết nạp thêm 100 hội viên cá nhân.

            Với những kết quả hoạt động như trên, Hội đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá tại Đại hội nhiệm kỳ III của Hội (ngày 26/5/2018) như sau:

            “Bộ Tài chính luôn đánh giá cao những đóng góp của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá; nhiều ý kiến đóng góp của Hội có giá trị thực tiễn, mang tính phản biện và đóng góp có giá trị trong việc xây dựng chính sách trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; đồng thời ghi nhận các thành tích về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá; công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các công tác khác… và về cơ bản hoạt động của Hội đang trở thành một trong những cánh tay nối dài của Bộ Tài chính trong việc phối hợp giúp Bộ Tài chính quản lý, theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn”.

            Như vậy, từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP đến nay, tuy Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, tích cực phấn đấu để đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn còn một số tồn tại nhất định, như: Công tác liên kết giữa các hội viên còn hạn chế; công tác phát triển hội viên chưa đạt mục tiêu đề ra; chất lượng cung ứng dịch vụ thẩm định giá của một số hội viên còn có hạn chế, thậm chí có những sai sót; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về thẩm định giá giữa các hội viên còn diễn ra phức tạp…

            Để Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục phát triển đóng góp tích cực có hiệu quả vào phát triển bền vững nghề thẩm định giá Việt Nam; Đại hội nhiệm kỳ III Hội Thẩm định giá Việt Nam đã đề ra phương hướng hoạt động trong những năm tới như sau:

A.    Phương hướng chung:

            Tập hợp, liên kết các hội viên thực hiện “Đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của thị trường” để xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực thẩm định giá; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về TĐG; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

            B. Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

·     Thứ nhất: Tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG. Trọng tâm:

            +Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Nghị định.

            + Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG.

+ Các tiêu chuẩn TĐG VN

+ Các nội dung liên quan đến kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG.

· Thứ hai: Thực hiện các giải pháp liên kết các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; tháo gỡ những khó khăn về kiến thức, nghiệp vụ trong thẩm định giá…

· Thứ ba: Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, nghiên cứu khoa học và tổ chức Hội thảo khoa học nghiệp vụ TĐG, với nhiệm vụ cụ thể là:

- Tổ chức ít nhất khoảng 5-6 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG / năm.

-         Tổ chức khoảng 3 lớp cập nhật kiến thức TĐG / năm.

-         Tổ chức 1 lớp ôn thi kiến thức TĐG / năm.

-         Tổ chức ít nhất 1 năm 1 cuộc hội thảo khoa học về TĐG…

· Thứ tư: Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG.

Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện phát hành Báo Điện tử về thẩm định giá.

            Tiếp tục cải cách, nâng cấp website của Hội và các hội viên, mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử;

· Thứ năm: Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp hội viên, phấn đấu:

            - Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách đạt mức năm sau cao hơn năm trước.

            - Xếp điểm chất lượng hoạt động TĐG đạt từ 80 điểm trở lên.

· Thứ sáu: Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác quốc tế về TĐG, cụ thể:

- Mở rộng thêm đối tác và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác.

            - Chú trọng triển khai kế hoạch hợp tác đã ký kết với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản.

· Thứ bẩy: Kiên trì phấn đấu xây dựng Hội phát triển trở thành “mái nhà chung” của nghề TĐG và là “cầu nối” hữu ích giữa doanh nghiệp TĐG, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

            - Củng cố hoạt động của BCH, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế hoạt động.

- Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp tối thiểu tăng thêm 10% hội viên là tổ chức, doanh nghiệp TĐG và 10% hội viên là cá nhân.

            - Nghiên cứu, hình thành câu lạc bộ giám đốc TĐG tại 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.

            Kính thưa Hội nghị, đánh giá quá trình hoạt động thẩm định giá vừa qua; để hoạt động thẩm định giá phát triển tốt; Hội Thẩm định giá Việt Nam xin được kiến nghị như sau:

          Từ khi dịch vụ cung ứng dịch vụ thẩm định giá được pháp luật thừa nhận, ra đời và hoạt động cho đến nay; nhiều doanh nghiệp thẩm định giá, bằng năng lực cạnh tranh được tạo ra từ thực lực của mình, sử dụng nhiều công cụ để thực hiện tốt chiến lược cạnh tranh trên thị trường như: đa dạng hóa dịch vụ, cạnh tranh bằng chất lượng, bằng giá cả (đấu thầu, đấu giá, chào giá cạnh tranh, thỏa thuận giá…) bằng nghệ thuật tuyên truyền, quảng bá; các chính sách hỗ trợ, phục vụ khách hàng… theo quy định của pháp luật đã tạo ra khá nhiều lợi ích cho xã hội và cho bản thân doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, trên thị trường thẩm định giá ở nước ta thời gian gần đây do thị trường thẩm định giá đã bắt đầu phát triển hơn, số lượng doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập mới nhiều hơn… Để có thể tồn tại trong quá trình cạnh tranh bên cạnh những doanh nghiệp tiếp tục tổ chức hoạt động có bài bản nêu trên, nhiều doanh nghiệp đã, đang có xu hướng sử dụng các hình thức cạnh tranh không lành mạnh như thông đồng để thao túng thị trường, sử dụng mối quan hệ riêng với các cơ quan quản lý chức năng để tiếp cận khách hàng; đặc biệt là các hình thức cạnh tranh về giá cả dịch vụ và cạnh tranh phi giá cả dịch vụ (hoa hồng, khuyến mại, quảng cáo…); để giành giật thị trường và khách hàng thẩm định giá, cụ thể như:

          - Giảm tới 50%-60% mức giá dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố. Chào giá dịch vụ thấp hơn nhiều, thậm chí chỉ bằng một nửa mức chào giá của doanh nghiệp khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ thẩm định giá cùng một loại tài sản cho cùng một khách hàng thẩm định giá.

          - Chào giá dịch vụ thẩm định giá ở mức thấp đi liền với việc thỏa thuận ngầm với khách hàng thẩm định giá về “chiết khấu”, “hoa hồng” không phù hợp với quy định của Luật Cạnh tranh, thậm chí chấp nhận lỗ để được khách hàng lựa chọn cho các nhu cầu thẩm định giá tiếp theo.

          - Sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của khách hàng không phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm định giá (thời gian, hợp đồng, mức giá tài sản thẩm định …) nhất là khách hàng có nhu cầu thẩm định giá tài sản Nhà nước phục vụ chủ trương mua sắm, bán, thanh lý tài sản, cổ phần hóa DNNN (Thẩm định giá cao khi mua, giá thấp khi bán tài sản Nhà nước; Xác định giá tài sản trong thế chấp vay vốn ngân hàng cao không phù hợp với giá thị trường góp phần gây nợ xấu của nền kinh tế).

          - Cung ứng dịch vụ TĐG với mức giá thỏa thuận đi kèm với cung ứng một loại dịch vụ tư vấn khác không thu tiền, tung tin thất thiệt về giá dịch vụ của doanh nghiệp khác, để lôi kéo khách hàng về phía mình.

·     Thực trạng trên đã gây ra những hệ quả xấu như:

          - Đã xuất hiện tình trạng hoạt động của “thị trường ngầm” về giá dịch vụ thẩm định giá, đẩy thị trường này vào hoạt động trong tình trạng thiếu công khai, minh bạch, tạo nghi ngờ cho khách hàng về nghề, về năng lực chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp, về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm uy tín, thương hiệu của nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt, tuân thủ pháp luật trên thị trường.

          - Gây thiệt hại đến chính lợi ích của bản thân các doanh nghiệp thẩm định giá – không những chỉ thiệt hại về lợi ích kinh tế mà thiệt hại thậm chí liên quan đến lĩnh vực hình sự khi thẩm định giá tài sản được mua sắm chi từ nguồn ngân sách Nhà nước gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, qua đó tạo ra sự phân hóa trong các doanh nghiệp thẩm định giá.

          - Giá dịch vụ thấp bất hợp lý (thấp hơn chi phí bỏ ra) đã dẫn đến có tình trạng không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định giá, tiêu chuẩn thẩm định giá… dẫn đến chất lượng dịch vụ thấp, gây thiệt hại đến lợi ích của các thành tố tham gia thị trường thẩm định giá.

·     Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên:

          - Môi trường pháp lý để kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh về hoạt động thẩm định giá chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện (nhất là kiểm soát cạnh tranh về giá dịch vụ thẩm định giá).

          - Về quy mô doanh nghiệp và năng lực tổ chức quản trị của các doanh nghiệp thẩm định giá.

          Trong những năm qua, doanh nghiệp thẩm định giá phát triển rất nhanh (thậm chí có ý kiến cho là phát triển nóng); tuy nhiên, đại đa số các doanh nghiệp thẩm định giá là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí có doanh nghiệp “rất nhỏ”. Là một ngành kinh doanh có điều kiện, nhưng việc quy định thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng (chỉ cần có 3 Thẻ Thẩm định viên mà chưa có các quy định ràng buộc khác) nên việc đầu tư các nguồn lực cho hoạt động thẩm định giá khá hạn chế (tài chính, hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực…); năng lực quản lý, điều hành của các doanh nghiệp còn bất cập; chưa có các chiến lược kinh doanh lâu dài để phát triển bền vững… Do vậy thường chỉ chú trọng đến các biện pháp cạnh tranh “không phù hợp với các quy chuẩn” để giành giật thị trường và khách hàng dẫn đến chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp thẩm định giá còn có sự chênh lệch nhau khá lớn.

          - Số lượng thẩm định viên tăng nhanh về số lượng, nhưng chất lượng còn hạn chế; chưa được đào tạo có bài bản về tập quán, đạo đức kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh; ý thức kinh doanh, cạnh tranh dựa trên chất lượng dịch vụ cung cấp chưa phổ biến ở nhiều Thẩm định viên và doanh nghiệp thẩm định giá.

          Thực trạng và những tổn hại do tình trạng cạnh tranh “không lành mạnh” nêu trên, đòi hỏi phải có các giải pháp kiểm soát, hướng hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá có “cạnh tranh lành mạnh” là yêu cầu bức thiết hiện nay.

          Để hướng hoạt động cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ thẩm định giá nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín nghề nghiệp, thương hiệu để ngăn ngừa rủi ro, phát triển bền vững của các doanh nghiệp thẩm định giá, góp phần làm cho thị trường thẩm định giá hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật về thẩm định giá. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng; góp sức thực hiện chủ trương chống tham nhũng, lợi ích nhóm, nợ xấu của nền kinh tế và mất mát, lãng phí nguồn lực của xã hội.

          Hội Thẩm định giá Việt Nam kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về thẩm định giá và tập trung hơn vào hoàn thiện các giải pháp cạnh tranh không lành mạnh ở cả 3 nội dung

          - Chất lượng dịch vụ TĐG

          - Giá dịch vụ TĐG

          - Điều kiện thành lập và kinh doanh của doanh nghiệp TĐG

          NHỮNG GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT:

          1. Kiểm soát chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG

          - Các doanh nghiệp thẩm định giá phải chủ động xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện ngay và thường xuyên Quy trình kiểm soát chất lượng thẩm định giá tại doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

          Bộ Tài chính cần hạn định về thời gian các doanh nghiệp phải gửi Quy trình đó về Bộ kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng thẩm định giá để Bộ thực hiện giám sát hoạt động thẩm định giá.

          - Bộ Tài chính tổ chức nghiên cứu sửa đổi các quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp; cùng doanh nghiệp thực hiện lộ trình xây dựng các Tiêu chí kiểm soát riêng về các lĩnh vực TĐG: Thẩm định giá doanh nghiệp, Thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị… để phù hợp với những đặc thù từng loại tài sản trong TĐG. Bộ tiêu chí, chỉ số đó không chỉ tạo thuận lợi cho việc đánh giá, kiểm tra chất lượng hàng năm của cơ quan có thẩm quyền: Bảo đảm công bằng, công khai minh bạch, thống nhất và xác thực đối với các doanh nghiệp TĐG, mà còn là cơ sở là chuẩn mực để các doanh nghiệp TĐG có thể tham chiếu, áp dụng, tự quản lý chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp mình.

          2. Kiểm soát giá dịch vụ thẩm định giá

          Do hiện nay Luật Giá đã quy định: Giá dịch vụ TĐG là giá thỏa thuận giữa doanh nghiệp TĐG và khách hàng TĐG nên cơ quan quản lý giá Nhà nước không có cơ sở pháp lý để quy định giá (mức giá, giá tối thiểu, khung giá…).

          Những kiến nghị:

                 - Bộ Tài chính không ban hành quyết định mà bổ sung vào Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá để làm rõ hơn (cả định tính và định lượng) “Điều 11. Giá dịch vụ TĐG” được quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP nêu trên.

          - Trường hợp Bộ Tài chính không hướng dẫn thêm thì Hội đề nghị Bộ Tài chính giao cho Hội Thẩm định giá Việt Nam trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với các doanh nghiệp thẩm định giá để có văn bản khuyến nghị một khung giá nào đó mang tính định hướng cho các doanh nghiệp TĐG về giá dịch vụ thẩm định giá để dẫn dắt thị trường có điều kiện thực hiện cạnh tranh lành mạnh.

          Văn bản định hướng đó được coi là một trong những cơ sở để xem xét trong các Tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp TĐG và xem xét hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá; Kiểm tra, thanh tra giải quyết các khiếu nại tố cáo về giá.

          Văn bản Bộ Tài chính ủy quyền cho Hội Thẩm định giá Việt Nam để Hội Thẩm định giá Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp TĐG phải được áp dụng chung cho tất cả các DN TĐG không phân biệt hội viên hay chưa phải hội viên thuộc Hội để tất cả các DN TĐG tham chiếu, vận dụng trong thực tiễn nếu không sẽ lại dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh về giá giữa doanh nghiệp hội viên và doanh nghiệp chưa phải hội viên.

          3. Bổ sung điều kiện thành lập và kinh doanh của DN TĐG

          3.1 Bổ sung Tiêu chuẩn Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp TĐG         

          Thẩm định giá là một ngành kinh doanh có điều kiện, các điều kiện này đã được quy định tại Mục 3; Doanh nghiệp TĐG của Luật Giá và một số nội dung được hướng dẫn, cụ thể hóa tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về TĐG; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về TĐG.

          Những quy định đó là tương đối đầy đủ, tuy nhiên việc quy định Tiêu chuẩn đối với giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp còn chưa có những ràng buộc chặt chẽ hơn để lựa chọn được những người lãnh đạo doanh nghiệp có đủ năng lực quản lý, điều hành. Hiện Luật Giá mới chỉ quy định Tổng giám đốc phải là Thẩm định viên về giá hành nghề nên nhiều cá nhân dù chưa qua thực tiễn TĐG, nhưng khi được Bộ Tài chính cấp Thẻ TĐV về giá là có thể thành lập DN và làm Giám đốc/Tổng giám đốc ngay. Thực tiễn này đã dẫn đến những bất cập trong điều hành hoạt động TĐG của những doanh nghiệp này trong thời gian vừa qua. Vì vậy để chất lượng thẩm định giá được nâng cao, về lâu dài đề nghị Bộ Tài chính cần có Hướng dẫn bổ sung về điều kiện thành lập doanh nghiệp đối với các chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc, có thể các điều kiện đó là:

          - Có đủ năng lực hành vi dân sự

          - Có trình độ chuyên môn về TĐG, kinh nghiệm trong quản trị của Công ty.

          - Là Thẩm định viên về giá hành nghề, có thực tiễn hoạt động TĐG từ 3 năm trở lên và đã trực tiếp ký 30 Chứng thư, báo cáo kết quả TĐG …

          Những nội dung trên không mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp vì tại Điều 3 – Luật Doanh nghiệp có quy định: “Trường hợp Luật Chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức, quản lý doanh nghiệp… thì áp dụng quy định của Luật đó”.

          3.2 Cần xem xét lại điều kiện thành lập doanh nghiệp

          Thực tế hiện nay cho thấy các doanh nghiệp TĐG phát triển “quá nóng”, từ đó xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp TĐG cạnh tranh không lành mạnh, tranh cướp khách hàng, không đảm bảo chất lượng, đưa ra giá cả thẩm định giá tùy tiện, dưới mức cần thiết. Vì vậy, đã đến lúc Nhà nước cần chấn chỉnh tình trạng này, để ngày càng có một hệ thống doanh nghiệp TĐG làm ăn bài bản, cạnh tranh đúng đắn, bảo đảm chất lượng...

          Vì vậy, cần bổ sung một số quy định để bảo đảm các doanh nghiệp TĐG – là các doanh nghiệp hoạt động có điều kiện – được thành lập đúng quy định của pháp luật và có quy mô hợp lý; cụ thể:

          Doanh nghiệp TĐG được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhưng lại là loại hình doanh nghiệp có tính chất “chuyên doanh” theo tư tưởng cốt lõi của Luật Giá. Vì thế, từ Luật Giá đến Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đều ghi là: Doanh nghiệp TĐG chứ không phải doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, thực tế hiện nay doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp TĐG lại đang kinh doanh đa ngành, nghề; thẩm định giá không phải là ngành nghề chính; do vậy một doanh nghiệp kinh doanh nhưng theo quy định của pháp luật thì lại như là nhiều doanh nghiệp hoạt động khác nhau trong một doanh nghiệp đó. Ví dụ: Doanh nghiệp vừa kinh doanh dịch vụ kiểm toán, vừa kinh doanh dịch vụ TĐG khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh thì nơi cấp đủ điều kiện TĐG gọi là doanh nghiệp TĐG, nhưng nơi cấp đủ điều kiện kiểm toán lại gọi là doanh nghiệp kiểm toán.

          Đây là một bất cập, vì vậy cần xác định rõ doanh nghiệp TĐG là gì, thế nào gọi là 1 doanh nghiệp TĐG và doanh nghiệp TĐG được kinh doanh những dịch vụ gì?

          Nên chăng cần bổ sung doanh nghiệp TĐG thì phải là doanh nghiệp kinh doanh những dịch vụ chính liên quan đến giá (định giá, TĐG, đấu giá, tư vấn giá, thông tin giá…) để thanh lọc tình trạng thành lập các doanh nghiệp quá dàn trải trong nghiệp vụ kinh doanh mà chỉ coi nghề TĐG như một hoạt động kinh doanh phụ, bổ sung, thẩm định giá phải là nghề kinh doanh chủ yếu.

          3.3 Xác định lại và chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp TĐG có cơ quan chủ quản.

          Về nguyên tắc DN TĐG là doanh nghiệp độc lập được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Giá, không có cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

          Tuy nhiên, hiện nay có một số đơn vị là cơ quan chủ quản thành lập doanh nghiệp TĐG với ý tưởng là để TĐG tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị mình, nhưng khi đã thành lập thì lại được cấp phép TĐG cho tất cả các khách hàng khác trong nền kinh tế có nhu cầu (trường hợp một số doanh nghiệp TĐG thuộc một số ngân hàng thương mại hiện nay). Tình trạng đó đã góp phần không nhỏ vào việc cạnh tranh gay gắt hiện nay.

          Vì vậy, cần có nghiên cứu bổ sung: Chuyển các doanh nghiệp đó thành DN TĐG độc lập hoặc nếu giữ nguyên như hiện trạng thì cần quy định DN đó chỉ làm nhiệm vụ TĐG phục vụ cho ngành nghề của đơn vị cấp trên thành lập và quản lý nó. Bổ sung điều này là để làm rõ hơn quy định tại Điều 10, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ.

          3.4 Bổ sung hướng dẫn một số nội dung về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TĐG.

          - Trong các quy định hiện hành đã có quy định khi xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TĐG thì DN phải có: “bản sao hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp”.

          Quy định như vậy là đúng nhưng chưa đủ, vẫn có kẽ hở tạo ra sự khai báo không chính xác, không đúng thực tế sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Để quản lý chặt chẽ và thực chất hơn, đề nghị bổ sung thêm: Bản sao bảng lương, bảo hiểm xã hội… của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp.

          - Quy định hiện hành bắt buộc doanh nghiệp TĐG phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về TĐG, nhưng chưa có chế tài khi các doanh nghiệp không thực hiện quy định này và trên thực tế nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện. Do vậy, cần quy định bổ sung: Khi doanh nghiệp không thực hiện, cơ quan có thẩm quyền cần đình chỉ kinh doanh dịch vụ TĐG.

          - Đề nghị bổ sung quy định khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG cần có vai trò tham vấn của Hội Thẩm định giá Việt Nam để vừa nâng cao trách nhiệm của Hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước có thêm kênh thông tin trong việc xem xét quyết định.

            Trên đây là nội dung tham luận của Hội Thẩm định giá Việt Nam theo sự phân công của Bộ Tài chính. Chúc Hội nghị thành công.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: