Thông báo Kế hoạch hoạt động tháng 12/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:  200 /2018/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                     Hà Nội, ngày 30  tháng 11  năm 2018

 

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ I- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 12/2018 như sau:

        1. Nghiên cứu để báo cáo kiến nghị Bộ Tài chính về nội dung Điều 2 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 5/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

       2. Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động năm 2018 của Hội với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

       3. Hợp tác và bàn, ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Thẩm định giá Hàn Quốc

        4. Tiếp tục triển khai việc hợp tác với Hiệp Hội Thẩm định giá bất động sản Nhật Bản về khảo sát giá đất tiêu chuẩn tại quận Ngô Quyền -TP.Hải Phòng

        5. Xây dựng  kế hoạch cho hội thảo:

        Bàn thống nhất trong Ban Chấp hành và các doanh nghiệp lựa chọn chủ đề, nội dung hoặc là: “Tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thẩm định giá trong ngân hàng” để hỗ trợ các doanh nghiệp thẩm định giá. Hoặc là: “Phương pháp thẩm định giá khởi điểm các khoản nợ xấu trong hoạt động của ngân hàng thương mại”

       6. Mở lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K92 (khai giảng ngày 5/12/2018).

       7. Giải quyết các công việc thường xuyên; trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp thẩm định giá hội viên, triển khai các công tác phục vụ Tết dương lịch

        Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

 

-Nơi nhận:                                                                           

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.                                                        

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan