QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 08/2019/QĐ-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

----------------

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

             - Căn cứ quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam.

            - Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam.

            - Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành về việc quy hoạch cán bộ và kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng của cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

             Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Huệ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024).

             Điều 2: Bà Phạm Thị Huệ được hưởng phụ cấp chức vụ: 0,4 x mức lương cơ sở.

      Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

      Điều 4: Ông Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Bà Phạm Thị Huệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Đăng website

- Lưu VP Hội

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan