Giới Thiệu Hội Thẩm Định Giá Việt Nam (VVA)

 

GIỚI THIỆU HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

I/ Quá trình hình thành và phát triển của Hội Thẩm định giá Việt Nam

1. Quá trình hình thành

Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi thốngnhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Được Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ cho phép Đại hội thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam đó được tổ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2006.

Điều lệ hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam đó được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1116/QĐ-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2006.

Mục đích của Hội là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng các pháp nhân và thể nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá trên phạm vi cả nước nhằm phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá, các cá nhân hành nghề thẩm định giá, các nhà quản lý về hoạt động thẩm định giá, tổ chức và cá nhân ở trong nước và ngoài nước quan tâm đóng góp, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp thẩm định giá Việt Nam; vận động tập hợp, động viên khuyến khích hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, nâng cao kiến thức, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong lĩnh vực thẩm định giá, hỗ trợ nhau có hiệu quả, tạo điều kiện cho các Hội viên phát triển bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên.

Hội thúc đẩy tạo ra sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng, đúng đắn giữa các đơn vị Hội viên bằng uy tín và chất lượng thẩm định giá.

Hội Thẩm định giá Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Hội Thẩm định giá Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự trang trải về tài chính, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Nhiệm vụ của Hội được quy định trong Điều lệ Hội:

1. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao, phổ biến về các chính sách, chế độ, luật pháp, thông tin các thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Thẩm định giá và tư vấn ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Giúp đỡ các hội viên nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế-xã hội. Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ lý luận, phương pháp, kỹ thuật về khoa học thẩm định giá và tư vấn cho hội viên, tập hợp động viên và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tham gia có hiệu quả công việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn công tác thẩm định giá.

3. Trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp của đội ngũ thẩm định viên về giá; động viên, đoàn kết hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Hình thành, phát triển các hình thức liên kết và phối hợp hoạt động giữa các hội viên trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi. Tổ chức các hoạt động chung, tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng thuận giữa các hội viên.

5. Tập hợp ý kiến của các hội viên, tổ chức doanh nghiệp, của cá nhân về chế độ, chính sách và những quy định về hoạt động thẩm định giá để tham gia tư vấn, hòa giải đối với những tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của các hội viên.

6. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội, hội viên. Thay mặt hội viên phản ánh nguyện vọng, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

7. Phát triển tổ chức Hội, hội viên, cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi hoạt động, thiết lập và phát triển hợp tác quốc tế của Hội theo quy định của pháp luật.

* Quyền hạn của Hội:

1. Tuyên truyền mục đích của Hội. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

2. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ hội viên; phổ biến, huấn luyện kiến thức trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

3. Thay mặt hội viên tham gia ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của hoạt động thẩm định giá và lĩnh vực Hội hoạt động.

4. Đàm phán và ký kết hợp tác với các tổ chức Hội nước ngoài, các tổ chức quốc tế về các văn bản liên quan đến mục đích và chương trình hoạt động của Hội, tham gia các tổ chức quốc tế về thẩm định giá và tư vấn liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Hội và cử cán bộ của Hội tham gia các chương trình đào tạo nghề nghiệp, nghiên cứu, hợp tác khoa học- kỹ thuật với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

6. Huy động và gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động của Hội, nhận tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

7. Thực hiện việc thu Hội phí của Hội viên hàng năm theo đúng Điều lệ Hội quy định và mức Hội phí này phải được Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể hội viên của Hội quyết định về mức nộp cũng như quyết định về việc sẽ điều chỉnh mức hội phí hàng năm của Hội cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Hội.

8. Giới thiệu và đề cử Hội viên tham gia các đoàn của cơ quan Nhà nước đi công tác ở nước ngoài nếu có nhu cầu.

9. Được gia nhập các tổ chức trong và ngoài nước có mục tiêu phù hợp với mục tiêu và hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

* Cơ cấu tổ chức của Hội


 

Ban chấp hành Nhiệm kỳ II (2012-2017)

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn           Chủ tịch Hội

2. Ông Nguyễn Tiến Thỏa             Phó Chủ tịch thường trực- Kiêm Tổng Thư ký

                                                                        3. Ông Nguyễn Quang Hùng        Phó Chủ tịch – Kiêm Trưởng Ban Thanh Tra Kiểm Tra

4. Ông Vũ An Khang                      Phó Chủ tịch

5. Ông Phạm Vũ Anh                     Phó chủ tịch

6. Ông Tô Công Thành                  Phó Chủ tịch

7. Ông Hồ Ngọc Tuấn                    Ủy viên thường vụ

8. Bà Dương Thị Mỹ Lạng             Ủy viên Thường vụ

9. Ông Trần Thanh Trừ                  Ủy viên thường vụ

10. Ông Trương Thái Sơn             Ủy viên thường vụ

11. Ông Nguyễn Ngọc Long          Ủy viên thường vụ

12. Ông Lê Minh Sơn                     Ủy viên

13. Ông Nguyễn Anh Tú                Ủy viên

14. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa      Ủy viên

15. Ông Hồ Đắc Hiếu                     Ủy viên

16. Ông Nguyễn Văn Trung          Ủy viên

17. Ông Trương Anh Tuấn            Ủy viên

18. Ông Đinh Quang Vũ                Ủy viên

19. Ông Nguyễn Ngọc Vinh          Ủy viên

20. Bà Tô Thị Tươi                         Ủy viên

21. Ông Nguyễn Thế Phượng      Ủy viên

II. Quá trình phát triển

Trong những năm qua Hội Thẩm định giá Việt Nam đã cố gắng nỗ lực xây dựng Hội phát triển ngày càng lớn mạnh.

Tuy có nhiều khó khăn, nhưng được nhiều đơn vị là thành viên của Hội nhiệt tình giúp đỡ với trách nhiệm tích cực đóng góp cho Hội để Hội có điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động, nhờ vậy đến nay Hội đã dần đi vào hoạt động ổn định.

- Tổ chức là thành viên của Hội hiện có: 50 đơn vị

- Cá nhân Hội viên: 250

- Hội đã có nhiều cố gắng, tích cực hoạt động để thu hút các đơn vị thẩm định giá và Hội viên tham gia Hội.

- Hội đã tích cực xây dựng các quy chế hoạt động Hội

+ Quy chế Ban Chấp hành

+ Phân công công việc cho mỗi thành viên Ban Chấp hành

+ Quy chế hoạt động cho Văn phòng Hội

+ Xây dựng Quy chế Ban Thanh tra kiểm tra của Hội

- Hội đã xậy dựng các chương trình định hướng hoạt động về công tác chuyên môn.

- Hội đã có nhiều hoạt động tích cực về hợp tác quốc tế.

- Hội đã tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động các Hội viên tham gia Hội vì thế trong năm qua có 04 công ty thẩm định giá nước ngoài đã đăng ký tham gia là thành viên của Hội.

* Địa chỉ trụ sở Hội:

- Phòng 101/602 Tòa nhà dự án –Số 4 ngõ Hàng Chuối I - Hai Bà trưng - Hà Nội.

- Số điện thoại của Văn phòng Hội:

+ Chủ tịch Hội: (08-4) 36410004

Di động: 0913231812

+ Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký: 04-8-4.39720073

Di động: 0903403989

+ Văn phòng Hội: (08-4) 36410056/0329

Fax: (08-4) 36410056

Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

Website: www.vva.org.vn

1. Tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng cơ chế chính sách về thẩm định giá:

Hội đã thay mặt các Hội viên viên của mình tham gia với Nhà nước về các cơ chế, chính sách phát triển hoạt động thẩm định giá ở Việt Nam và các cơ chế, chính sách có liên quan, Tham gia với Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Nghị định 101/NĐ/2005/CP của Chính phủ về thẩm định giá, đã có 02 văn bản góp ý với Bộ Tài chính và có văn bản gửi lên Thủ tướng Chính phủ, tham gia với Bộ Tài chính ý kiến về Đề án nâng cao năng lực và phát triển nghề thẩm định giá Việt Nam, tham gia với Bộ Tài chính xây dựng 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đưa ra lấy ý kiến của Hội viên để Cục Quản lý giá bổ sung, hoàn chỉnh, trình Bộ Tài chính ban hành, nghiên cứu đề án về giá dịch vụ thẩm định giá để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh bằng tăng cường chất lượng thẩm định giá và dịch vụ phục vụ khách hàng, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh bằng tùy tiện hạ giá, không đảm bảo chất lượng, có văn bản tham gia góp ý kiến với Bộ Tài chính về việc thi Thẻ Thẩm định viên về giá, có văn bản trình Thủ tướng, gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tham gia sửa đổi Nghị định 05/NĐCP về bán đấu giá tài sản.

Hội cũng được Bộ Tài chính cử tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia Thẻ Thẩm định viên về giá.

2. Hoạt động đào tạọ, bồi dưỡng

- Hội đã mở 50 khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá và 04 khóa ôn thi cho thí sinh tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá.

Các lớp đào tạo bồi dưỡng về thẩm định giá và bất động sản do Hội mở đã được thực hiện nghiêm túc, bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng được học viên tín nhiệm và tích cực tham gia.

- Nhân dịp này xin cám ơn sự phối hợp và tạo điều kiện của Cục Quản lý giá, sự kết hợp, ủng hộ nhiệt tình của Công ty CP Định giá Và dịch vụ tài chính Việt Nam, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ và Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân, Trường Đại học Tài chính Marketting, Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội.

3. Thành lập Ban thanh tra, kiểm tra: Theo kết quả của Đại hội II của Hội vào tháng 8 năm 2012 đã nhất trí 100% bầu Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng Ban Kiểm tra, thanh tra của Hội, đã xây dựng và công bố quy chế hoạt động của Ban Thanh tra kiểm tra.

4. Thành lập Văn phòng phía Nam

-Theo kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành vào tháng 11 năm 2008 tại Văn phòng Trung ương Hội TĐGVN, Ban Chấp hành Hội đã thống nhất quyết định thành lập Văn phòng đại diện của Hội ở phía Nam và Hội nghị đã nhất trí giao cho Ông Tô Công Thành - Phó Chủ tịch Hội thay mặt Ban Chấp hành Hội phụ trách Văn phòng phía Nam và lo các điều kiện để thành lập Văn phòng đại diện của Hội tại phía Nam, ngày 18 tháng 3 năm 2009 Hội đã có Công văn số 87/CV-HTĐGVN về việc xin Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh cho phép Hội thành lập Văn phòng đại diện tại TP.HCM, và đã được Sở Nội vụ TP. HCM cho phép. Ngày 22 tháng 7 năm 2009 Văn phòng phía Nam làm lễ Khai trương tại Khách sạn Kim Đô.

5. Công tác thông tin tuyên truyền

- Hội đã xây dựng trang Web để đưa các thông tin, tin tức hoạt động của Hội và ngành thẩm định giá để mọi người khai thác và sử dụng, đồng thời quảng cáo và giới thiệu các thành viên, các công ty là Hội viên của Hội bằng những hình thức như: quảng cáo logo, đường link, và những bài giới thiệu về các thành viên của Hội để mọi người biết đến.

6. Triển khai tích cực các hoạt động quốc tế:

+Tổ chức các đoàn bao gồm các thành viên của Hội dự các Hội nghị quốc tế, các Hội thảo tại Mỹ, Anh, Thái lan, Trung Quốc, Malaysia..

+ Đã kết hợp với Cục Quản lý giá tổ chức cuộc họp toàn thể Hội viên để lấy ý kiến tham dự sửa đổi Nghị định 101/NĐ/2005/CP của Chính phủ về thẩm định giá tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết hợp với Hội Thẩm định giá Thái Lan mở 02 lớp về thẩm định giá bất động sản và thẩm định giá thương hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

+ Kết hợp với công ty TNHH Richard Ellis Việt Nam mở hội thảo quốc tế về đầu tư và định giá bất động sản.

III. Phương hướng hoạt động năm 2013

Ngày 11 tháng 8 năm 2012, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội kết thúc nhiệm kỳ I (2006-2011), chuẩn bị các điều kiện hoạt động cho nhiệm kỳ II (2012-2017).

Đại hội đã biểu thị sự thống nhất cao với báo cáo kết quả hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ II của Ban Chấp hành Hội.

Trên cơ sở phương hướng hoạt động cơ bản của cả nhiệm kỳ, phương hướng hoạt động của năm 2013 được cụ thể hóa như sau:

I. Phương hướng chung;

Phát huy những thành tích của nhiệm kỳ I đã đạt được, năm 2013 Hội tiếp tục tập trung trí tuệ chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thẩm định giá phù hợp với quy định của Luật giá; đoàn kết, nhất trí tiếp tục xây dựng và phát triển Hội trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với Điều lệ Hội, nâng cao uy tín và vị thế của Hội, từng thành viên của Hội trên thị trường dịch vụ tài chính nói chung, thị trường dịch vụ thẩm định giá nói riêng, bảo đảm để hoạt động thẩm định giá thực hiện được các mục tiêu: Tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, chất lượng và hiệu quả.

II. Phương hướng cụ thể:

1. Về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục tập trung thời gian, công sức, trí tuệ của toàn Hội tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thẩm định giá; cụ thể là:

- Xây dựng các Dự thảo nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật giá, các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật giá.

- Xây dựng các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình, sửa đổi Thông tư liên quan đến công tác thi, cấp, quản lý và sử dụng Thẻ thẩm định viên về giá.

2. Về công tác đào tạo bồi dưỡng, hội thảo khoa học

2.1. Tiếp tục tổ chức ít nhất 10 lớp bồi dưỡng kiến thức, các lớp ôn thi về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đối tượng có nhu cầu thi Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức và cho các đối tượng khác có nhu cầu học nâng cao trình độ phục vụ công tác chuyên môn

2.2. Tổ chức ít nhất 3 lớp cập nhật kiến thức bắt buộc cho các thẩm định viên đã có Thẻ Thẩm định viên về giá để phục vụ cơ quan quản lý Nhà nước xem xét ban hành thông báo doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá trong năm. Trước mắt, năm 2013, Hội sẽ phối hợp với Cục Quản lý giá để tổ chức cập nhật kiến thức về các nội dung:

- Luật giá

- Các văn bản hướng dẫn Luật giá

2.3. Tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. HCM triển khai việc đào tạo Cao học về thẩm định giá

2.4. Tổ chức tốt các đợt ôn thi cho học viên có nhu cầu trước các đợt Bộ Tài chính tổ chức thi Thẻ Thẩm định viên về giá. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng thi Thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính

2.5. Phấn đấu tổ chức hai cuộc hội thảo trong toàn Hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan: Một hội thảo về tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá, một hội thảo về chiến lược cạnh tranh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thẩm định giá.

3. Về công tác thông tin, tuyên truyền

3.1. Thực hiện việc cải cách nâng cấp Website của Hội theo hướng phong phú về hình thức, đa dạng chuyên mục và nội dung thông tin đầy đủ hơn trước phục vụ tra cứu thuận lợi hữu ích

3.2. Chủ động thực hiện và phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tuyên truyền về Luật giá, các văn bản hướng dẫn Luật giá, công tác quản lý điều hành giá cả của Nhà nước.

Tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Hội trên Website và thông qua kết quả đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp thẩm định giá….

4. Về hợp tác quốc tế

4.1. Tích cực tham gia hoạt động của các Hiệp hội, Hội thẩm định giá quốc tế mà Hội Thẩm định giá Việt Nam là thành viên hoặc có quan hệ liên kết, hợp tác

Phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giá làm tốt vai trò của Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hiệp Hội Thẩm định giá ASEAN nhiệm kỳ 2012-2014

4.2 Tổ chức 2 đoàn công tác của Hội đi nghiên cứu khảo sát, học tập kinh nghiệm của nước ngoài về hoạt động của Hiệp Hội về các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thẩm định giá.

4.3. Tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các Hiệp hội Hội Thẩm định giá quốc tế và các tổ chức quốc tế khác để tổ chức 2 khóa đào tạo, bồi dưỡng, hoặc hội thảo khoa học theo chuyên đề về thẩm định giá

5. Về công tác xây dựng và phát triển Hội

5.1. Xây dựng cơ chế phối hợp làm việc giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) để thực hiện thông báo số 327/TB-BTC ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại buổi làm việc với Hội Thẩm định giá Việt Nam, trong đó tập trung vào:

- Cơ chế phối hợp trong việc đào, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về thẩm định giá cho các dối tượng có nhu cầu; cơ chế phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức bắt buộc cho các thẩm định viên về giá

- Cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa Hội và Cục Quản lý giá về kết quả hoạt động của Hội, của các doanh nghiệp thẩm định giá; về tổ chức thi cấp Thẻ Thẩm định viên về giá, thông báo các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thẩm định giá

- Cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách, công tác quản lý điều hành giá và thẩm định giá, thực hiện Luật giá…

- Cơ chế phối hợp trong việc tổ chức thi, cấp Thẻ Thẩm định viên về giá, tham gia các tổ chức thẩm định giá quốc tế; nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước về lĩnh vực thẩm định giá.

5.2. Xây dựng Hệ thống các tiêu chí và tổ chức triển khai việc đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp thẩm định giá hàng năm và công bố rộng rãi, công khai kết quả xếp hạng doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh trong cả nước và trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu, tăng được niềm tin của khách hàng, từ đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thêm động lực cạnh tranh lành mạnh mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định được vị thế và thương hiệu trên thị trường. Giúp cho khách hàng biết được năng lực và thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá; tiết kiệm được thời gian và chi phí tìm hiểu, lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá và lựa chọn được đúng doanh nghiệp thẩm định giá đáp ứng nhu cầu thẩm định giá tài sản của mình. Giúp Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam đánh giá đúng năng lực, thực trạng của từng doanh nghiệp thẩm định giá; kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp, trong việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, trong cạnh tranh và về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ….

5.3. Củng cố hoạt động của Hội

a. Tiếp tục bám sát, đôn đốc Vụ các Tổ chức Phi Chính phủ -Bộ Nội vụ trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ mới thay thế Điệu lệ hoạt động hiện nay của Hội.

Thực hiện phân công trách nhiệm hoạt động cho từng thành viên Ban Chấp hành Hội trên cơ sở Điều lệ mới của Hội

b. Tổ chức in ấn Điều lệ mới của Hội sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt gửi tất cả các hội viên để tổ chức quán triệt trách nhiệm thực hiện Điều lệ Hội đối với tất cả các Hội viên trong cả nước

c. Tổ chức phát triển thêm Hội viên:

- Tăng thêm tối thiểu 10% hội viên là doanh nghiệp, 5% hội viên cá nhân so với số lượng hiện hành:

d. Tổ chức kiểm tra thực hiện Điều lệ hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ hội viên

6. Về công tác thi đua khen thưởng:

- Tiếp tục thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2013 trên cơ sở Hội sẽ xây dựng các tiêu chí xem xét cụ thể; đồng thời thực hiện quy trình: đăng ký thi đua, phát động thi đua, bình xét thi đua tại các đơn vị: sau đó kiến nghị Hội đồng thi đua của Hội lựa chọn để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tiếp tục phối hợp có hiệu quả với Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tài chính để triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

1.1 Văn phòng trung ương Hội (trực tiếp là Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký) chủ động phối hợp cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến thẩm định giá

1.2. Văn phòng Trung ương Hội sẽ làm đầu mối hoặc trực tiếp tổ chức Hội thảo, hoặc phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước huy động các hội viên tham gia trực tiếp tại các cuộc hội thảo hoặc tham gia bằng văn bản.

2. Về công tác đào tạo

2.1. Về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, ôn thi kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá:

- Văn phòng trung ương Hội chủ trì, tổ chức các lớp đào tạo. Các doanh nghiệp là hội viên có trách nhiệm vận động, cử người tham dự. Đối với doanh nghiệp chưa gia nhập Hội, Văn phòng Trung ương Hội sẽ thực hiện hiện các biện pháp quảng cáo, giới thiệu, tuyên truyền để thu hút học viên tham dự các lớp học

2.2. Về đào tạo cập nhật kiến thức bắt buộc về thẩm định giá:

- Văn phòng Trung ương Hội (trực tiếp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký) tiến hành xây dựng đề án cập nhật kiến thức (gồm chương trình, nội dung, thời gian, cách thức tổ chức…) trình Bộ Tài chính phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Văn phòng trung ương Hội sẽ chủ động chủ trì, tổ chức các lớp cập nhật kiến thức theo quy định của pháp luật

- Văn phòng II của Hội có trách nhiệm phối hợp với trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh triển khai việc đào tạo cao học thẩm định giá.

3. Về công tác thông tin tuyên truyền

- Văn phòng trung ương Hội chủ động cải cách, nâng cao Website của Hội. Chủ động phối hợp cơ quản quản lý Nhà nước thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các hội viên chủ động phối hợp với cơ quan quản lý trên địa bàn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động gửi bài, hình ảnh về hoạt động của doanh nghiệp mình để đăng tải trên cá phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là trên Website của Hội

4. Về công tác hợp tác quốc tế

- Đồng chí Phó Chủ tịch Hội phụ trách công tác đối ngoại chủ trì, có kế hoạch cụ thể báo cáo BCH Hội, chịu trách nhiệm chính tổ chức triển khai thực hiện.

5. Về công tác xây dựng và phát triển Hội

5.1. Về cơ chế phối hợp làm việc giữa Hội và cơ quan quản lý Nhà nước: Văn phòng Trung ương Hội sẽ trực tiếp triển khai thực hiện

5.2. Về xây dựng hệ thống Tiêu chí và tổ chức triển khai việc đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp thẩm định giá

- Văn phòng Trung ương Hội phối hợp với Cục Quản lý giá trực tiếp xây dựng Đề án; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp thẩm định giá, hoàn chỉnh trình Bộ Tài chính phê duyệt.

- Văn phòng Trung ương Hội sẽ ban hành các quy định về việc các hội viên cung cấp các thông tin phục vụ công tác đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp.

- Văn phòng Trung ương Hội phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước triển khai việc đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5.3. Về củng cố hoạt động của Hội

a. Chủ tịch Hội trực tiếp chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc trình duyệt Điều lệ mới; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành; tổ chức quán triệt thực hiện Điều lệ Hội.

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký trực tiếp chỉ đạo phát triển hội viên thông qua hình thức gửi công thư, vận động trực tiếp, quảng bá, giới thiệu về Hội…

b. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội phải có trách nhiệm đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp tham gia là hội viên của Hội

c. Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công tác kiểm tra có kế hoạch kiểm tra cụ thể báo cáo BCH và tổ chức triển khai thực hiện

6. Về công tác thi đua khen thưởng

- Văn phòng Trung ương Hội trực tiếp triển khai, các hội viên phối hợp thực hiện

7. Các thành viên BCH Hội căn cứ nhiệm vụ được phân công, trực tiếp phối hợp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực kiểm Tổng Thư ký và Văn phòng Trung ương Hội có kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể để triển khai các nhiệm vụ trên.

8. Văn phòng II của Hội có kế hoạch triển khai phương hướng chung cà các nhiệm vụ của Văn phòng đã được Chủ tịch quyết định để báo cáo BCH và tổ chức triển khai thực hiện

9. Ban Chấp hành Hội phấn đấu thực hiện 1 năm 2 lần họp BCH. Đề nghị các thành viên BCH thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả công việc của mình trong hội nghị Ban Chấp hành.

Hội Thẩm Định Giá Việt Nam


(Văn Phòng Hội )


Tin liên quan