THÔNG BÁO Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ II- nhiệm kỳ III

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số: 45/2019/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ II- Nhiệm kỳ III tại Phú Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà nội, Ngày 5 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ II- nhiệm kỳ III

------------------

 

        Ngày 27/3/2019 tại Phú Yên; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ III (2018-2022), với sự tham dự của 12/15 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt 03 ủy viên BCH có lý do: Ông Nguyễn Minh Hải,  Bà Nguyễn Thị Hiền, Ông Vũ Xuân Biển).

        Tham dự Hội nghị còn có: Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và một số vị khách mời đang có những hoạt động tích cực hỗ trợ Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội TĐGVN lần thứ III.

        Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội và Hội nghị tiến hành thảo luận 3 vấn đề lớn:

        1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2018.

        2. Bàn phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội năm 2019 và các giải pháp chủ yếu phát triển Hội trong năm tới.

        3. Bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành và bổ sung Phó Chủ tịch Hội Nhiệm kỳ III (2018-2022).

        Qua quá trình thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

        Thứ nhất: Về kết quả hoạt động của Hội năm 2018:

        - Ban Chấp hành  tiến hành nghe, thảo luận và đã biểu thị sự nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Hội về việc triển khai các hoạt động trong năm 2018; đồng thời nhất trí với các ý kiến góp ý đối với hoạt động  Hội của Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính). Các kết quả hoạt động của năm 2018 được khái quát như sau:

          1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về giá và TĐG theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và của Bộ Tài chính được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao và được tiếp thu đưa vào xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật; góp phần tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động thẩm định giá.

        2. Tổ chức thành công kế hoạch đào tạo các khóa đào tạo kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, cấp chứng chỉ cho 311 học viên; mở các khóa cập nhật kiến thức cho 833 thẩm định viên về giá, 01 lớp ôn thi cho khoảng 100 học viên.

        3. Tổ chức nâng cấp, cải tiến trang tin điện tử của Hội theo hướng kết nối với  trên 1300 hội viên và các TĐV về giá chưa phải là hội viên bằng các hình thức Links, Website, điện thoại…; tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức thẩm định giá….

        4. Tổ chức hội thảo, công tác nghiên cứu khoa học về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt nhiều thành công.

        5. Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TĐG cũng được quan tâm duy trì và mở rộng. Đã phối hợp tích cực có hiệu quả với Hiệp hội Định giá bất động sản Nhật Bản khảo sát về giá đất tại quận Ngô Quyền -TP. Hải phòng.

        6. Công tác khen thưởng : Trong năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Thẩm định giá Việt Nam đã chủ động chỉ đạo sát sao, kịp thời triển khai đến các hội viên của Hội các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua với kế hoạch cụ thể, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ công tác chuyên môn.

        7. Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục từng bước được củng cố (thành lập một số đơn vị trực thuộc Hội, ban hành 7 Quy chế hoạt động.

          Tuy nhiên, Ban Chấp hành cũng đánh giá có một số hoạt động chưa đạt kết quả cao như:

          - Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá còn bị động, mang tính tình huống

          - Hoạt động liên kết, phối kết hợp trong hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ thực tế thẩm định giá cho các hội viên cũng còn có những bất cập nhất định

          - Công tác phát triển hội viên không đạt yêu cầu đề ra

         - Việc cập nhật thông tin trên Wesite, việc liên kết giữa BCH, Văn phòng Hội với các hội viên qua mạng thông tin, phát triển hội viên, đóng hội phí...

        Thứ hai: Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Ban Chấp hành thảo luận và cùng thống nhất đưa ra những phương hướng hoạt động của Hội cho năm 2019:

        1.Thực hiện các giải pháp liên kết các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; tháo gỡ những khó khăn về kiến thức, nghiệp vụ trong thẩm định giá

        2. Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá (thí điểm tổ chức thêm các khóa học theo cụm tỉnh, các khóa đào tạo chuyên sâu...)

        3. Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG. Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện phát hành Báo Điện tử về thẩm định giá; phát hành cuốn sách “Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017”

        4. Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp hội viên, phấn đấu:

          - Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách đạt mức cao hơn năm 2018. Xếp điểm chất lượng hoạt động TĐG đạt từ 80 điểm trở lên

        5. Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển hội viên (có các hình thức vận động, thuyết phục, thu hút cụ thể). Tạo mối quan hệ kết nối với các Hiệp hội có liên quan (Kiểm toán, Bất động sản..)

        6. Thực hiện mạnh công tác chuyển giao kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp TĐG (mời chuyên gia) thông qua các hội nghị, hội thảo do các Ban, Câu lạc bộ của Hội tổ chức.

        Kết luận Hội nghị: Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đã đánh giá cao kết quả thảo luận của Ban Chấp hành đồng thời Chủ tịch sẽ Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện ngay toàn bộ những nội dung mà BCH đã thống nhất nêu trên.

        Thứ ba: Bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III (2018-2022) kết quả như sau:

        Ban Chấp hành Hội TĐGVN căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại kỳ họp I - 2018, Nhiệm kỳ (2018-2022) họp tại Hải Phòng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III (2018-2022): có 03 đồng chí sau đã trúng cử vào ủy viên BCH Hội:

1.          Ông Vũ An Khang

2.          Ông Nguyễn Xuân Trường

3.          Ông Nguyễn Văn Thọ

         Sau khi có kết quả của bầu cử bổ sung 03 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành Hội, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội gồm:

1.          Ông Vũ An Khang

2.          Ông Nguyễn Văn Thọ

        (Đề nghị xem file đính kèm Thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BCH Hội nhiệm kỳ III (2018-2022)

        Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ II - Nhiệm kỳ III, Chủ tịch Hội TĐGVN thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, Hội viên của Hội để triển khai thực hiện; các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Hội hoạt động có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Lãnh đạo các Cty TĐG là thành viên của Hội TĐGVN

- Cục Quản lý giá (để hỗ trợ)

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: