THÔNG BÁO Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_____________________

 

 Số: 44/TB/2019/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022)

 

        - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại kỳ họp I - 2018, Nhiệm kỳ 2018-2022 họp tại Hải Phòng .

- Căn cứ Biên bản kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 27/3/2019 tại Phú Yên

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam như sau:

        Ngày 27/3/2019, Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022) họp Ban Chấp hành lần thứ II tại Phú Yên để tổng kết hoạt động năm 2018, bàn phương hướng năm 2019 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội.

-         Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành: 15 đồng chí

        - Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt dự Hội nghị: 12 đồng chí

        - Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt: 03 người

        - Chủ trì Hội nghị: Đ/c Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội

        1) Hội nghị đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

  1.     Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội, Trưởng Ban

  2.     Bà Tô Thị Tươi - UV BCH, Chánh VP Hội, Tổ trưởng

  3.     Ông Nguyễn Anh Tài - Cán bộ VP Hội, Tổ phó

  4.     Bà Phạm Thị Huệ - Phó Chánh VP Hội, Thư ký

  5.     Bà Lê Thị Thu - Cán bộ VP Hội, Ủy viên

  6.     Ông Nguyễn Tường Thuật - Cán bộ Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam, Ủy viên

        2) Hội đã thông qua danh sách các ông, bà được đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành gồm:

         

STT

HỌ VÀ TÊN

1

Ông Vũ An Khang

2

Bà Văn Tuyết Ngân

3

Ông Đỗ Đình Quỳnh

4

Ông Nguyễn Văn Thọ

5

Ông Nguyễn Công Tiến

6

Ông Nguyễn Xuân Trường

        Trong quá trình thảo luận về quy chế bầu cử và lựa chọn quyết định số lượng thành viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung:

        Một số ý kiến của thành viên Ban Chấp hành kiến nghị do phạm vi hoạt động của Hội rộng, thành viên BCH hoạt động kiêm nhiệm do đó đề nghị không hạn chế về số lượng cần bổ sung (nếu danh sách đề cử 6 người, bầu cả 6 người trúng vẫn chuẩn y được). Tuy nhiên, một số thành viên khác của BCH đề nghị phải tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Hội. Kết quả thảo luận, hội nghị BCH đã quyết nghị như sau:

        Theo Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/5 (một phần năm) số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội III quyết định. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành hiện tại được Đại hội III bầu là 15 người, vì vậy số lượng ủy viên ban Chấp hành bầu bổ sung là 03 người.

        3) Tuân thủ quyết nghị trên, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với việc bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội kết quả như sau:

        3.1. Kết quả bầu cử 03 Đồng chí có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam.

STT

Họ và Tên

Số phiếu

Tỷ lệ % đạt

1

Ông Vũ An Khang

12

100%

2

Ông Nguyễn Xuân Trường

12

100%

3

Ông Nguyễn Văn Thọ

11

92%

        3.2. Sau khi có kết quả của bầu cử bổ sung 03 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành Hội, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội gồm:

1.     Ông Vũ An Khang

2.     Ông Nguyễn Văn Thọ

         Trên đây là thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam để các đơn vị có liên quan và Hội viên được biết.

        

Nơi nhận:

- Thành viên BCH

- Các cá nhân có tên trên

- Cục Quản lý giá (BTC)

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

 

T/M. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: