Trao đổi về một số nội dung thẩm định giá doanh nghiệp theo TCTĐG số 12.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

                  -------***-------

Số: 77 /2019/CV-HTĐGVN

V/v: Trao đổi về một số nội dung thẩm định giá doanh nghiệp theo TCTĐG số 12.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

 

          Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 230419.025/CV-KT7 ngày 23/4/2019 của Công ty gửi Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị làm rõ một số nội dung về thẩm định giá doanh nghiệp theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12.

          Sau khi nghiên cứu Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

          Để bảo đảm tính pháp lý, tính tuân thủ quy định pháp luật trong tính toán nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thì những nội dung vướng mắc mà Công ty đặt ra cần được phản ánh tới Bộ Tài chính – cơ quan ban hành Hệ thống Tiêu chuẩn TĐGVN để được hướng dẫn thực hiện sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để có thêm những thông tin liên quan đến nội dung Công ty hỏi Hội Thẩm định giá Việt Nam, Hội Thẩm định giá Việt Nam có một số ý kiến mang tính trao đổi về nghiệp vụ để Công ty tham khảo như sau:

          Theo các chuẩn mực và thông lệ thẩm định giá quốc tế trong việc xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp vốn hóa thu nhập thì các dòng thu nhập (cổ tức, dòng tiền vốn chủ sở hữu FCFE, dòng tiền tự do của doanh nghiệp FCFF) đưa vào chiết khấu cần loại trừ thu nhập của các tài sản phi hoạt động bởi tính không ổn định và khó dự báo trong tương lai của các hoạt động đó. Giá trị của các tài sản phi hoạt động này được tính riêng.

          Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 đã quy định “Khi xác định giá trị doanh nghiệp bằng cách tiếp cận từ thu nhập cần cộng giá trị các tài sản phi hoạt động tại thời điểm thẩm định giá với giá trị chiết khấu dòng thu nhập của các tài sản hoạt động tại thời điểm thẩm định giá. Riêng phương pháp chiết khấu cổ tức thì không cộng thêm phần tài sản phi hoạt động là tiền mặt và tương đương tiền”.

          Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 12 cũng đã nêu “Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá bằng cách cộng giá trị hiện tại thuần của doanh nghiệp và giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo với giá trị các tài sản phi hoạt động (không bao gồm tiền mặt và tương đương tiền) của doanh nghiệp cần thẩm định giá”. Do đó, một khi các tài sản phi hoạt động đã được tính riêng và cộng thêm thì dòng lợi nhuận sau thuế để tính cổ tức trong phương pháp chiết khấu dòng cổ tức phải loại trừ lợi nhuận của các tài sản phi hoạt động này, nếu không loại trừ kết quả tính toán sẽ trùng lắp.

          Như vậy, dòng cổ tức đưa vào chiết khấu không phải cổ tức thực chia cho cổ đông mà là cổ tức tính lại trên cơ sở lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã loại trừ thu nhập của các tài sản phi hoạt động.

          Trên đây là nội dung Hội Thẩm định giá Việt Nam trao đổi, đề nghị Công ty nghiên cứu, xem xét và xử lý cho phù hợp.

 

           

Nơi nhận:

- NT

- Cục Quản lý giá “để tổng hợp hướng dẫn”

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: