Đăng ký trình bày tham luận tại Hội nghị AVA lần thứ 22 tại Pattaya (Thái Lan) từ ngày 20/10 – 22/10/2019

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

                  -------***-------

Số: 103 /2019/CV-HTĐGVN

V/v: Đăng ký trình bày tham luận tại Hội nghị AVA lần thứ 22 tại Pattaya (Thái Lan) từ ngày 20/10 – 22/10/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

         Theo Thông báo của Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính tại Công văn số 121/QLG-QLTĐG ngày 19/6/2019 về việc Hội nghị AVA lần thứ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 20/10 – 22/10/2019 tại Pattaya (Thái Lan) với chủ đề “Thẩm định giá thông minh” nhằm tiếp cận nhu cầu tích hợp công nghệ tiên tiến và nhu cầu mới của thị trường đối với các tiêu chuẩn thẩm định giá và việc hành nghề;

        Chủ tịch Hội thông báo đến các thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam biết để:

        - Đăng ký tham dự Hội nghị khi có thông báo chính thức.

        - Đăng ký viết bài tham luận và trình bầy tham luận tại Hội nghị (trình bầy 15 phút) theo chủ đề nêu trên.

        - Người đăng ký trình bày tham luận phải có bản tóm tắt phần tham luận và lý lịch vắn tắt của mình gửi cho Ban Tổ chức trước ngày 31/8/2019 theo địa chỉ: avathai.vat@gmail.com và đồng gửi: nguyenvantruyen@mof.gov.vn; duonglananh@mof.gov.vn; hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

        Kính mong các thành viên Ban Chấp hành quan tâm.

 

           

Nơi nhận:

- NT

- Các Hội viên tổ chức “để đăng ký”

- Cục Quản lý giá (để phối hợp)

- Ban NC chuyển giao KH TĐG, Câu lạc bộ TĐG Sài Gòn “Để đăng ký”

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Văn phòng Hội )

Chi tiet AVA 2019


Tin liên quan