Chấm dứt quyền và nghĩa vụ hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam của Công ty TNHH Dịch vụ BĐS D & P

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

    ___________________

 

 

   Số: 239 /QĐ/HTĐGVN

       

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ___________________

           

        Hà Nội, ngày 18  tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH 

CỦA CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

V/v Chấm dứt quyền và nghĩa vụ Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          - Căn cứ vào Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

          - Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam

          - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

                              QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Chấm dứt quyền và nghĩa vụ hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam của Công ty TNHH Dịch vụ BĐS D & P do không hoàn thành nghĩa vụ  hội viên theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 12 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam trong các năm 2017 đến 2019.

          Điều 2: Kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 Công ty TNHH Dịch vụ BĐS D & P không còn là Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

     Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ BĐS D & P chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Dịch vụ BĐS D & P

- Các thành viên BCH Hội

- Thông báo trên Website của Hội TĐGVN

-  Lưu VP Hội  TĐGVN

CHỦ TỊCH HỘI

 

 ( Đã ký )

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan