Ý kiến về việc không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí Hội viên - CT CP TĐG & DV TC Hà Nội

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

------***--------

 

Số : 149/CV – HTĐGVN

V/v: Có ý kiến về việc không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí Hội viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 Hà Nội, ngày 10  tháng 9 năm 2020


  Kính gửi : Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội       

 

      

     Thực hiện Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí hàng năm của đơn vị thành viên.

     Kể từ ngày 18/5/2017 đến nay Quý Công ty vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí hàng năm về cho Hội,mặc dù Văn phòng đã gửi rất nhiều văn bản thông báo và liên hệ nhắc nhở việc đóng hội phí.

     Theo Quy định điều 12 Điều lệ của Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc Hội viên “không hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí trong vòng 60 ngày kể từ ngày Hội thông báo nhắc nhở lần 2 Hội có quyền chấm dứt quyền Hội viên”.Vì vậy Văn phòng Hội đề nghị Quý Công ty báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Hội trước ngày 21/9/2020 về việc tham gia Hội và việc hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí đơn vị thành viên.Sau ngày 21/9/2020 Quý Công ty không phản hồi và hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí các năm từ 18/5/2017 đến nay. Văn phòng sẽ báo cáo Chủ tịch Hội để thực hiện theo điều 12 Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty không còn là Hội viên của Hội,.

     Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo Quý Công ty  biết và thực hiện đúng theo Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội..

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên BCH ( để bc)

- Lưu: Văn phòng  Hội

- Đăng Website

 

T/L CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

 Tô Thị Tươi

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan