Quyết định tặng Giấy khen cho Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAMSố:168 /QĐ/2020/QĐ-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc tặng “Giấy khen” đơn vị đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác thẩm định giá và tích cực xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt năm 2019

_____________________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

         - Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

      - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

         - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

        - Xét đề nghị và Báo cáo tổng kết hoạt động, thành tích của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam và 02 cá nhân (đơn vị Hội viên thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam).

        - Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội Đồng Thi đua khen thưởng của Hội Thẩm định giá Việt Nam:

    

QUYẾT ĐỊNH

 

     Điều 1. Tặng “Giấy khen” cho Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam và 02 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thẩm định giá và tích cực xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam năm 2019.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam và 02 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 168/QĐ/2020/HTĐGVN ngày 1/10/2020 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam)

STT

TÊN

LOẠI HÌNH

CHỨC VỤ

1

Công ty Cổ phần thẩm định giá và Giám định Việt Nam

Tập thể

 

2

Ông Vũ Đức Thắng

Cá nhân

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá và Giám định Việt Nam

3

Ông Trần Thanh Hải

Cá nhân

Chủ tịch Hội Đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá và Giám định Việt Nam

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: