Thông báo 357/TB-BTC ngày 13/5/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp TĐG, Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành ngề TĐG TS năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 357/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

__________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

1.1. Công ty CP Thẩm định giá APC Việt Nam;

1.2. Công ty CP Thẩm định giá Miền Trung;

1.3. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá VTIC.

2. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 đối với các doanh nghiệp sau:

2.1. Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam

Điều chỉnh thông tin tại Mục số 116 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 (sau đây gọi tắt là Thông báo số 57/TB-BTC) :

Xóa tên Chi nhánh phía Bắc- Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam và 02 thẩm định viên đăng ký hành nghề tại Chi nhánh này, cụ thể:

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Phương Ngọc, sinh năm: 1963, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: PGĐ, GĐ CN; số thẻ VI10.400 cấp ngày 5/10/2011.

- Thẩm định viên Lại Đình Long, sinh năm: 1973, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: TP, số thẻ VIII13.852 cấp ngày 10/12/2013.

2.2. Công ty TNHH Thẩm định giá Hà Nội

Xóa tên thẩm định viên Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm: 1979, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.383 cấp ngày 5/10/2011 tại Mục số 117 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC kể từ ngày 10/4/2014.

2.3. Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vietcontrol

Thay đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vietcontrol”, tên viết tắt “VIETCONTROL CO.,LTD” thành “Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vimexcontrol”, tên viết tắt “VIMEXCONTROL CO.,LTD” tại Mục số 03 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2014, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 kể từ ngày 24/4/2014.

2.4. Công ty CP Giám định Ngân Hà

Điều chỉnh địa chỉ trụ sở Công ty CP Giám định Ngân Hà tại Mục số 10 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC thành: 47 lầu 4 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2.5. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Định giá ACV

Điều chỉnh địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Định giá ACV tại Mục số 87 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC thành: Số nhà 39, tổ 51, phố Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: