Thông báo 373/TB-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh danh sách DN TĐG, danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG TS năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 373/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014


Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

1.1. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT;

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á.

2. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 đối với các doanh nghiệp sau:

2.1. Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt

- Bổ sung các thẩm định viên sau vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt:

+ Thẩm định viên Phạm Xuân Thọ, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ V09.288 cấp ngày 01/7/2010.

+ Thẩm định viên Lê Anh Tuấn, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ VIII13.962 cấp ngày 10/12/2013.

- Xóa tên các thẩm định viên sau tại Mục số 120 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 và tại Mục 2.5 Thông báo số 146/TB-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 kể từ ngày 01/5/2014:

+ Thẩm định viên Bùi Thị Ngọc Lân, sinh năm: 1975, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: PGĐ, số thẻ VI10.387 cấp ngày 5/10/2011.

+ Thẩm định viên Phạm Văn Cường, sinh năm: 1971, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: TĐV, số thẻ VIII13.739 cấp ngày 10/12/2013.

+ Thẩm định viên Bùi Ngọc Hà, sinh năm: 1973, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: PGĐ, số thẻ VIII13.759 cấp ngày 10/12/2013.

+ Thẩm định viên Nguyễn Minh Tiến, sinh năm: 1970, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: PGĐ, số thẻ VIII13.949 cấp ngày 10/12/2013.

+ Thẩm định viên Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm: 1968, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Ngãi, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.435 cấp ngày 5/10/2011.

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Bổ sung Công ty TNHH Kiểm toán FAC- Chi nhánh Miền Trung (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá) với 02 thẩm định viên về giá sau vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014:

- Thẩm định viên Lê Thị Vân Trâm, sinh năm: 1977, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh (GĐ CN), số thẻ VIII13.1017 cấp ngày 10/12/2013;

- Thẩm định viên Phan Thị Tố Trinh, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.1019 cấp ngày 10/12/2013.

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K

Bổ sung Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá) và chuyển 02 thẩm định viên về giá sau đã đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2014 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K (Mục số 4 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 và Mục số 2.9 Thông báo số 326/TB-BTC ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính) sang hành nghề tại Chi nhánh này:

- Thẩm định viên Đào Ngọc Hoàng, sinh năm: 1964, giới tính: Nam, quê quán: Đà Nẵng, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh (GĐ CN), số thẻ VI10.369 cấp ngày 5/10/2011.

- Thẩm định viên Nguyễn Văn Sơn, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Trưởng nhóm (TN), số thẻ VIII13.943 cấp ngày 10/12/2013.

2.4. Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thùy Linh, sinh năm: 1978, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ V09.253 cấp ngày 01/7/2010 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

- Xóa tên thẩm định viên Trần Hoàng Hạ, sinh năm: 1977, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.356 cấp ngày 5/10/2011 tại Mục số 19 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/5/2014.

2.5. Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thế Anh, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Bắc Giang, chức vụ: Giám đốc Kinh doanh (GĐ KD), số thẻ VII11.462 cấp ngày 27/9/2012 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE.

2.6. Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Phạm Minh Tuấn, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.963 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam.

2.7. Công ty CP Giải pháp quản lý doanh nghiệp Việt Nam

Xóa tên thẩm định viên Phạm Hùng Cường, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: TP, số thẻ VIII13.738 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 02 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 21/4/2014.

2.8. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

Xóa tên thẩm định viên Nguyễn Khánh Tuyền, sinh năm: 1960, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: TĐV, số thẻ III06138 cấp ngày 13/01/2009 tại Mục số 89 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 02/5/2014.

2.9. Công ty TNHH Giám định Thẩm định Tín Việt

Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Giám định Thẩm định Tín Việt tại Mục 75 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính thành: 49/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: