Thông báo 405/TB-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp TĐG, Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG TS năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 405/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

___________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

1.1. Công ty CP Định giá và Đầu tư Xây dựng Việt Nam;

1.2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

1.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN.

2. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 đối với các doanh nghiệp sau:

2.1. Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO

- Xóa tên các thẩm định viên sau tại Mục số 70 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 (Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014) kể từ ngày 20/3/2014:

+ Thẩm định viên Nguyễn Thị Phương An, sinh năm: 1977, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nam, chức vụ: TĐV, số thẻ VII11.455 cấp ngày 27/9/2012;

+ Thẩm định viên Nguyễn Thị Diễm Hà, sinh năm: 1975, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nam, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.353 cấp ngày 5/10/2011.

- Chuyển các thẩm định viên về giá hành nghề sau đây từ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh- Công ty TNHH Định giá Hà Nội (tại Mục số 70 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 và Mục số 2.4 Thông báo số 326/TB-BTC ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính) sang hành nghề tại Công ty, cụ thể:

+ Thẩm định viên Đinh Mạnh Hà, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.354 cấp ngày 5/10/2011;

+ Thẩm định viên Hoàng Xuân Hoan, sinh năm: 1969, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: TĐV, số thẻ VIII13.803 cấp ngày 10/12/2013.

2.2. Công ty CP Giám định Thẩm định Nước Việt

Bổ sung thẩm định viên Đoàn Sơn Hải, sinh năm: 1970, giới tính: Nam, quê quán: Khánh Hòa , chức vụ: Trưởng Văn phòng đại diện (Trưởng VPĐD), số thẻ VIII13.764 cấp ngày10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Giám định Thẩm định Nước Việt.

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Bổ sung thẩm định viên Trần Thị Vân, sinh năm: 1987, giới tính: Nữ, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ VIII13.1027 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô.

2.4. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Thay đổi tên doanh nghiệp từ Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” thành Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC” tại Mục số 105 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2014, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 và tại Mục số 2.3 Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 23/5/2014.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: