Thông báo số 414/TB-BTC ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính v.v điều chỉnh danh sách doanh nghiệp TĐG, Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG TS năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 414/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

______________________________


Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam,

Bộ Tài chính thông báo:

Xóa tên Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam và các thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 116 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 và tại Mục số 2.2 Thông báo số 326/TB-BTC ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014:

- Thẩm định viên Trịnh Hồng Thịnh, sinh năm: 1979, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: GĐ, số thẻ IV06210 cấp ngày 13/01/2009;

- Thẩm định viên Trần Danh Lam, sinh năm: 1965, giới tính: Nam, quê quán: Vĩnh phúc, chức vụ: PGĐ, số thẻ IV06186 cấp ngày 13/01/2009;

- Thẩm định viên Võ Đức Hạnh, sinh năm: 1987, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Bình, chức vụ: TĐV, số thẻ VIII13.781 cấp ngày 10/12/2013.

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Quỳnh Hương, sinh năm: 1964, giới tính: Nữ, quê quán: Huế, chức vụ: TĐV, số thẻ II05045 cấp ngày 13/01/2009.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam;

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: