Thông báo số 447/TB-BTC ngày 9/7/2014 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh danh sách DN TĐG, danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG TS năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 447/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

________________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

1.1. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc;

1.2. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam.

2. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 đối với các doanh nghiệp sau:

2.1. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

- Bổ sung 02 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014, gồm:

+ Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh- Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá),

+ Chi nhánh Miền Trung- Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá).

- Thay thế Mục số 128 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính bằng Mục số 3 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo này.

- Xóa tên 02 thẩm định viên về giá kể từ ngày 31/3/2014 tại Mục số 128 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính và Mục 3.5 Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính, gồm:

+ Thẩm định viên Bùi Việt Linh, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: PTGĐ, số thẻ VIII13.847 cấp ngày 10/12/2013;

+ Thẩm định viên Đinh Thị Hoài Anh, sinh năm: 1988, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: GĐ CN, số thẻ VIII13.709 cấp ngày 10/12/2013.

2.2. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

- Bổ sung 02 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014, gồm:

+ Chi nhánh Khu vực III- Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá),

+ Trung tâm Đấu giá- Định giá Ô tô Việt Nam- Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá).

- Chuyển 04 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2014 tại Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (Mục số 5 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014) sang hành nghề tại Chi nhánh, cụ thể:

+ Chi nhánh Khu vực III- Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá): Thẩm định viên Khúc Mạnh Hùng, sinh năm: 1974, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Giám đốc Ban- Giám đốc Chi nhánh (GĐ Ban- GĐ CN), số thẻ III06103 cấp ngày 13/01/2009 và thẩm định viên Nguyễn Thị Thùy Mây, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Bắc Kạn, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.864 cấp ngày 10/12/2013.

+ Trung tâm Đấu giá- Định giá Ô tô Việt Nam- Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá): Thẩm định viên Vũ Lan Anh, sinh năm: 1972, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Giám đốc Ban- Giám đốc Chi nhánh (PGĐ Ban- GĐ CN), số thẻ VII11.458 cấp ngày 27/9/2012 và thẩm định viên Nguyễn Việt Thắng, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.420 cấp ngày 05/10/2011.

2.3. Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á

- Bổ sung Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á – Chi nhánh Hà Nội (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá) vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 và chuyển 02 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2014 tại Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á (Mục số 67 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014) sang hành nghề tại Chi nhánh này:

+ Thẩm định viên Nguyễn Thị Nhạn, sinh năm: 1961, giới tính: Nữ, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc- Giám đốc Chi nhánh (PTGĐ, GĐ CN), số thẻ VII11.616 cấp ngày 27/9/2012;

+ Thẩm định viên Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm: 1981, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Trưởng phòng (TP), số thẻ VII11.583 cấp ngày 27/9/2012.

- Bổ sung thẩm định viên Trần Hữu Hạnh, sinh năm: 1954, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ 06145 cấp ngày 13/01/2009 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á.

2.4. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung

Bổ sung Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung tại Bình Định (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá) vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 và chuyển 02 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2014 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung (Mục số 63 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014) sang hành nghề tại Chi nhánh này:

+ Thẩm định viên Nguyễn Tấn Thương, sinh năm: 1964, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc- Giám đốc Chi nhánh (PTGĐ, GĐ CN), số thẻ V09.291 cấp ngày 01/7/2010;

+ Thẩm định viên Trần Văn Dũng, sinh năm: 1969, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IV06173 cấp ngày 13/01/2009.

2.5. Công ty CP Thẩm định giá Đông Á

- Bổ sung thẩm định viên Phạm Thị Anh Thức, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: TP. Hồ Chí Minh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.1004 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Thẩm định giá Đông Á.

- Xóa tên kể từ ngày 30/6/2014 đối với thẩm định viên Nguyễn Hưng Long, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Bà Rịa- Vũng Tàu, chức vụ: TĐV, số thẻ VII11.595 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 32 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

2.6. Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE

Bổ sung thẩm định viên Trần Văn Nhị, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.898 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE.

2.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Khánh Tuyền, sinh năm: 1960, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh (GĐ CN), số thẻ III06138 cấp ngày 13/01/2009 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K.

2.8. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Xóa tên kể từ ngày 21/4/2014 đối với thẩm định viên Phạm Văn Biện, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: PTGĐ, số thẻ VI10.335 cấp ngày 05/10/2011 tại Mục số 80 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

2.9. Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol

Xóa tên kể từ ngày 30/6/2014 đối với thẩm định viên Lương Hồng Hạnh, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: TĐV, số thẻ VII11.534 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 129 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

2.10. Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Mục số 17 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 thành: Tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: