Thông báo 551/TB-BTC về DS doanh nghiệp thẩm định giá, DS thẩm định viên về giá

BỘ TÀI CHÍNH

__

Số: 551 /TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

1.1. Công ty CP Thẩm định giá Đất Phương Nam;

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

2. Xóa tên kể từ ngày 25/6/2014 đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Trung Nguyên và các thẩm định viên về giá hành nghề của Công ty tại Mục số 1.10 Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính và Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Thẩm định viên Nguyễn Xuân Hải, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ VIII13.773 cấp ngày 10/12/2013;

- Thẩm định viên Phạm Thị Minh Hà, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: Đà Nẵng, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.526 cấp ngày 27/9/2012.

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Phương Lan, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.584 cấp ngày 27/9/2012;

3. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 đối với các doanh nghiệp thẩm định giá sau:

3.1. Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức

- Bổ sung Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức- Chi nhánh Sài Gòn (chi nhánh không phát hành chứng thư thẩm định giá) vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 và chuyển 02 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức (Mục số 1.9 Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính) sang hành nghề tại Chi nhánh này:

+ Thẩm định viên Nguyễn Đình Của, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh (GĐ CN), số thẻ VIII13.736 cấp ngày 10/12/2013;

+ Thẩm định viên Nguyễn Hồng Quang, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ VIII13.924 cấp ngày 10/12/2013.

- Bổ sung các thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức:

+ Thẩm định viên Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm: 1980, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.899 cấp ngày 10/12/2013.

+ Thẩm định viên Lê Thị Tú Oanh, sinh năm: 1977, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.902 cấp ngày 10/12/2013.

3.2. Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội

- Bổ sung thẩm định viên Trần Thị Liên Trang, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.674 cấp ngày 27/9/2012 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội.

- Xóa tên kể từ ngày 01/7/2014 đối với thẩm định viên Cao Văn Du, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.488 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 72 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

3.3. Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Xuân Hải, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.773 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá MHD.

- Xóa tên kể từ ngày 30/6/2014 đối với thẩm định viên Huỳnh Thanh Tuyền, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.693 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 119 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

3.4. Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thị Phương, sinh năm: 1982, giới tính: Nữ, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.914 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc.

3.5. Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Cấn Văn Tuấn, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ VIII13.954 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam.

3.6. Công ty CP Giám định Thẩm định Nước Việt

Xóa tên kể từ ngày 01/8/2014 đối với thẩm định viên Trần Thị Ngọc Diệp, sinh năm: 1971, giới tính: Nữ, quê quán: Bắc Giang, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.486 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 11 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

3.7. Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1

Điều chỉnh kể từ ngày 29/7/2014 đối với thông tin tại Mục số 38 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 và tại Mục số 2.6 Thông báo số 326/TB-BTC ngày 10/4/2014, như sau:

- Thay đổi chức vụ của thẩm định viên Bùi Đức Hiếu- số thẻ VII11.542 cấp ngày 27/9/2012- từ Tổng Giám đốc (TGĐ) thành Thẩm định viên (TĐV).

- Thay đổi chức vụ của thẩm định viên Đặng Văn Dư- số thẻ VIII13.747 cấp ngày 10/12/2013-Thẩm định viên (TĐV) thành Tổng Giám đốc (TGĐ) và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1.

3.8. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam tại Mục số 7 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 thành: Số 34A ngõ 649/77, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

(đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan