Thông báo 608/TB-BTC ngày 6/9/2014 công bố, điều chỉnh DS doanh nghiệp thẩm định giá, DS thẩm định viên về giá

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 608/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

1.1. Công ty CP Thẩm định giá và Thi công Xây dựng Đại An;

1.2. Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam.

2. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 đối với các doanh nghiệp thẩm định giá sau:

2.1. Công ty CP Thẩm định ASIAN

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thị Phương An, sinh năm: 1977, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.455 cấp ngày 27/9/2012 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty CP Thẩm định ASIAN.

- Xóa tên kể từ ngày 01/8/2014 đối với thẩm định viên Dương Ngọc Quý, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.927 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 26 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

2.2. Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thị Bình Minh, sinh năm: 1956, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ VIII13.866 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam.

- Xóa tên kể từ ngày 30/7/2014 đối với thẩm định viên Tạ Xuân Trình, sinh năm: 1951, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ 06160 cấp ngày 01/7/2010 tại Mục số 127 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

2.3. Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc

- Xóa tên kể từ ngày 25/8/2014 đối với thẩm định viên Trần Nam Hà, sinh năm: 1971, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Giám đốc Trung tâm (GĐ TT), số thẻ IV06176 cấp ngày 13/01/2009 tại Mục số 5 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính.

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.812 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Chi nhánh miền Bắc- Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc.

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Bổ sung thẩm định viên Trần Hoàng Hạ, sinh năm: 1977, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.356 cấp ngày 05/10/2011 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC- Chi nhánh Miền Trung.

2.5. Công ty CP Thẩm định giá EXIM

Xóa tên kể từ ngày 15/7/2014 đối với thẩm định viên Võ Thị Mai Hân, sinh năm: 1981, giới tính: Nữ, quê quán: Đồng Tháp, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.531 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 34 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính.

2.6. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội

Xóa tên kể từ ngày 30/6/2014 đối với thẩm định viên Nguyễn Thị Bình Minh, sinh năm: 1956, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ VIII13.866 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 2.1 Thông báo số 333/TB-BTC ngày 18/4/2014 của Bộ Tài chính.

2.7. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế

Thay đổi tên doanh nghiệp từ Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế” thành Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC”, tên viết tắtATC FIRM CO.,LTD” tại Mục số 79 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2014, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 và tại Mục số 3.1 Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 18/8/2014.

2.8. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K

Thay đổi tên doanh nghiệp từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K thành Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K tại Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014, Mục số 2.9 Thông báo số 326/TB-BTC ngày 10/4/2014, Mục số 2.3. Thông báo số 373/TB-BTC ngày 30/5/2014, Mục số 2.7 Thông báo số 447/TB-BTC ngày 09/7/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/8/2014.

2.9. Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh tại Mục số 58 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 27/02/2014 thành: 80 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2.10. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Mục số 88 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 ban hành kèm theo Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 thành: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan