Phát động phong trào thi đua trong toàn Hội năm 2015

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Số : ......./CV/HTĐGVN

V/v: Phát động phong trào thi đua trong toàn Hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày …..tháng …..năm 2014

Kính gửi :………………………………………………………………

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 9/9/2014 của Bộ Tài chính về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ( 28/8/1945 – 28/8/2015); Và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tài chính lần thứ IV, Đồng thơì thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc Tổng kết công tác khen thưởng thành tích thi đua của các đơn vị và cá nhân nhân dịp Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam (26/12/2005 – 26/12/2015);

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn Hội lập thành tích chào mừng các sự kiện nêu trên từ ngày 1/12/2014 đến ngày 31/12/2015 với chủ đề “ Thi đua sáng tạo, thực hiện nghiêm túc pháp luật về thẩm định giá, đoàn kết, hợp tácvượt qua khó khăn;quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015”( nội dung phát động thi đua kèm theo)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị (Chủ tịch Hội đồng quản trị,Tổng giám đốc, giám đốc) là hội viên của Hội nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình hoạt động , tổng kết thi đua và báo cáo với Hội Thẩm định giá Việt Nam để đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Như trên

- Vụ thi đua khen thưởng - Bộ Tài chính

- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

- Lưu VP

- Đăng trên Website của Hội

CHỦ TỊCH HỘI

(đã ký)

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng - Bộ Tài chính

(Hội Thẩm định giá Việt Nam )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: