QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III (2018-2022)

 HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số:06 /2021/QĐ-HTĐGVN

            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________

          Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2021


 
  
   
  
QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam

nhiệm kỳ III 2018-2022

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại Hội nghị lần thứ IV- Nhiệm kỳ III (2018-2022);

- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại Thông báo số 05/2021/TB-HTĐGVN ngày 4/1/2021 của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III(2018-2022);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung Ông Huỳnh Văn Ngoãn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Ông Huỳnh Văn Ngoãn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và theo sự phân công của Ban Chấp hành Hội như sau:

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Phó Chủ tịch Hội phụ trách Văn phòng Hội tại TP Hồ Chí Minh để triển khai chương trình, kế hoạch công tác của Hội, liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành, các tổ chức do Hội thành lập, các hội viên (tổ chức, cá nhân) ở khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Miền Tây Nam Bộ, triển khai các hoạt động của Hội theo kế hoạch;

- Nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá, những thiếu sót và những hành vi cạnh tranh, các hành vi khác không tuân thủ pháp luật về thẩm định giá để báo cáo Ban Chấp hành.

- Đề xuất với Ban Chấp hành các khuyến nghị, giải pháp triển khai thực hiện lĩnh vực được phân công. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

- Vận động các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Ban Chấp hành Hội, Văn phòng Hội, hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam, Ông Huỳnh Văn Ngoãn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4

- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: