Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH

_____________________

Số: 05/2021/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội TĐGVN nhiệm kỳ III (2018-2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà nội, Ngày 4 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022)

------------------

        

       - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

        - Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV- Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 19/12/2020 tại Quảng Ninh:

        + Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Hội đối với Ông Nguyễn Ngọc Vinh theo nguyện vọng cá nhân.

        + Do tình hình dịch bệnh Covid -19, Ban Chấp hành đã thống nhất giới thiệu nhân sự và bầu cử để bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội thay thế Ông Nguyễn Ngọc Vinh bằng hình thức gửi Email và văn bản về Hội và giao cho Chủ tịch xem xét ý kiến đề cử của các thành viên (thay phiếu bầu) để Chủ tịch quyết định và ra thông báo kết quả bầu cử nhân sự bổ sung.

        Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Hội đã gửi Công văn số 228/2020/CV-HTĐGVN ngày 25/12/2020 của ban Chấp hành  Hội về việc giới thiệu và bầu nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Hội tới toàn thể Ban Chấp hành Hội để từng thành viên Ban Chấp hành giới thiệu và bầu bổ sung; sau đó các thành viên Ban Chấp hành đã gửi ý kiến về Văn phòng Hội. Trên cơ sở đó, Văn phòng Hội đã tập hợp toàn bộ ý kiến của Ban Chấp hành và trình Chủ tịch Hội kết quả giới thiệu và bầu cử như sau:

        Tổng số thành viên Ban Chấp hành: 17, trong đó:

        + 02 Thành viên không có ý kiến, không tham gia đề cử

        + 03 thành viên không đề cử nhân sự cụ thể

        + 12 thành viên giới thiệu: 5 nhân sự để bầu

        Kết quả bầu cử như sau:

        Ông Huỳnh Văn Ngoãn được: 9/15 phiếu đề cử, đạt 60%

        Ông Đào Vũ Thắng được: 1/15 phiếu đề cử, đạt 6,66%

        Bà Phan Vân Hà được: 3/15 phiếu đề cử, đạt 20%

        Ông Nguyễn Tuấn Hưng được 1/15 phiếu đề cử, đạt 6,66%

        Ông Nguyễn Quang Tuấn được 1/15 phiếu đề cử, đạt 6,66%

        Căn cứ điểm a Khoản 2, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 15 Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên;

        Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Quyết định Ông Huỳnh Văn Ngoãn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA trứng cử Ủy viên BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022

        Trên đây là thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội thẩm định giá Việt Nam thay thế Ông Nguyễn Ngọc Vinh tới toàn thể Ban Chấp hành Hội, hội viên biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH Hội TĐGVN

- Ông Huỳnh Văn Ngoãn

- Cục Quản lý giá (để biết)

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: