Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 1/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:   11 /2021/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 1 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

        Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 1 năm 2021 như sau:

        1. Củng cố tổ chức và hoạt động của của các đơn vị thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam: (Ban Pháp chế, Ban nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá và Câu Lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn).

        2. Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên BCH nhiệm kỳ III (2018-2022)

        3. Quyết định Của Ban Chấp hành bầu bổ sung thành viên BCH nhiệm kỳ III (2018-2022).

        4. Quyết định của Chủ tịch Hội bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban và Phó ban Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

        5. Báo cáo về tổ chức và hoạt động năm 2020 của Hội Thẩm định giá Việt Nam với Bộ Vội vụ

        6. Báo cáo Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020 của Hội Thẩm định giá Việt Nam với Bộ Tài chính (Vụ Thi đua khen thưởng)

        7. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 15 ngày thành lập Ngành Vật giá Việt Nam, ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam và 15 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam trong năm 2020.

        8. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

                8.1. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K110 theo hình thức online (khóa ngày 16/1/2021-16/3/2021)

                8.2. Khai giảng 02 lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá cho Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) (khai giảng ngày 25/1/2021 và 26/1/2021)

                8.3. Lên kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá cho tập đoàn EVN.

        9. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

-Nơi nhận                                                                                    

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                      

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan