Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban, Phó Ban Ban nghiên cứu và chuyển giao khoa học TĐG

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số: 10/2021/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban của Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

               - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

               - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;         

               - Căn cứ Quyết định số 153/2018/QĐ/HTĐGVN ngày 2/8/2018 của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam;

               - Xét đề nghị của Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá;

               - Căn cứ kết quả xin ý kiến của thành viên Ban Chấp hành về đề cử Trưởng ban và Phó trưởng ban Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Bổ nhiệm các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam như sau:

          1. Ông Nguyễn Thế Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam; Phó trưởng ban thường trực Ban nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá giữ chức Trưởng ban Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thay thế Ông Nguyễn Ngọc Vinh.

          2. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM giữ chức Phó trưởng ban Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá.

          3. Ông Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định thẩm định Sài Gòn (Sagonap) giữ chức Phó trưởng ban Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá.

          Điều 2: Các thành viên khác kèm theo chức danh ngoài các thành viên quy định tại Điều 1 Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 153/2018/QĐ-HTĐGVN ngày 2/8/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá.

          Điều 3: Trưởng ban Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá có trách nhiệm phân công công việc cho các Phó trưởng ban và các thành viên trong Ban để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 153/2018/QĐ-HTĐGVN ngày 2/8/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

          Điều 5: Các Ông/Bà có tên trên và các thành viên Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

      

Nơi nhận :

          - Như Điều 5

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: