Điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 474/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp

thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

_____________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

- Xóa tên kể từ ngày 01/5/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 36 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Thị Quỳnh Anh

1982

Nữ

Nghệ An

PGĐ

VI10.329

05/10/2011

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Minh Châu

1985

Nam

Bình Định

TĐV

IX14.1057

20/01/2015

2.2. Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ bất động sản Kepler

- Xóa tên kể từ ngày 30/6/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 79 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Vũ Hồng Hải

1982

Nam

Nam Định

TP

VIII13.776

10/12/2013

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ bất động sản Kepler:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Thị Bích Trâm

1986

Nữ

Thừa Thiên Huế

TĐV

VIII13.1018

10/12/2013

2.3. Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên

- Xóa tên kể từ ngày 01/7/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 92 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Xuân Quý

1970

Nam

Quảng Nam

TĐV

VI10.410

05/10/2011

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Tạ Hồng Quang

1978

Nam

Thái Bình

PGĐ

IX14.1185

20/01/2015

2.4. Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Mỹ Ngọc

1984

Nữ

Quảng Bình

TĐV

VII11.613

27/09/2012

2.5. Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

- Xóa tên kể từ ngày 01/6/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 93 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Hoa

1983

Nữ

Yên Bái

TĐV

VI10.365

05/10/2011

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty thành: Số 134 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 17/6/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0309509811 thay đổi lần thứ 6 ngày 17/6/2015.

2.6. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 10/6/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 3 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Nguyên Khôi

1978

Nam

Nam Định

PGĐ CN

VII11.579

27/09/2012

2.7. Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol

Xóa tên kể từ ngày 17/7/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 103 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Anh Tuấn

1966

Nam

Hà Nam

PGĐ CN

III06135

13/01/2009

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

(Văn phòng Hội TĐGVN )

ds du dk


Tin liên quan