Thông báo 535/TB-BTC điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và thẩm định viên (tháng 7 đợt 3) năm 2021

Thông báo 535/TB-BTC điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và thẩm định viên (tháng 7 đợt 3)
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 
 

(Cục Quản lý giá )


Tin liên quan