THÔNG BÁO Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

+

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 16  /2022/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 28   tháng  2  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2022

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ V về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2022 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 3 năm 2022 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        2. Trả lời một số nội dung liên quan đến thẩm định giá tài sản cho Sở Tài chính Đồng Tháp.

        3. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                3.1. Xây dựng kế hoạch mở các khóa cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cho cả năm 2022 (tại Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng). Mở lớp cập nhật kiến thức đầu tiên tại Hà Nội dự kiến vào 2/4/2022- 4/4/2022, TP.Hồ Chí Minh 16/4/2022-18/4/2022 và các khóa tiếp theo như kế hoạch dự kiến:

        - Hoàn thiện hồ sơ mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá trong năm 2022 gửi Bộ Tài chính.

        - Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện và cơ sở vật chất phục vụ các lớp học nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá theo chuyên đề của Bộ Tài chính quy định.

        - Mời giảng viên giảng giảng dạy cập nhật phù hợp theo từng chuyên đề.

                3.2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao kiến thức thực tế về chuyên ngành thẩm định giá cho các tổ chức cá nhân sử dụng kết quả thẩm định giá (Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá) và các doanh nghiệp thẩm định giá khi phê duyệt kết quả thẩm định giá cung cấp cho khách hàng.(Dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 8/4/2022)  

                3.3. Khai giảng 128 (26/3/2022) và quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K127 theo hình thức học Online.

                4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận                                                                                    

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                  

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 
(đã ký) 

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan