Quyết định tặng Giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam cho Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM


Số: 04/QĐ/2023/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng “Giấy khen” đơn vị và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác và tích cực xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá

Việt Nam năm 2022

_____________________________

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Xét đề nghị và Báo cáo tổng kết hoạt động, thành tích của Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường (trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam).

- Căn cứ đề nghị của Hội Đồng Thi đua khen thưởng thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng “Giấy khen” cho Tập thể Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường và 02 cá nhân là: Ông Lê Công Lý Chức vụ Thư ký Tòa soạn và Bà Bùi Thị Thái Anh chức vụ Biên tập viên kiêm phụ trách Văn phòng; đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác và tích cực xây dựng, phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam năm 2022.

Điều 2. Mức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường và Ông Lê Công Lý, Bà Bùi Thị Thái Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Các thành viên BCH Hội

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

(đã ký) 
 

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )