QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

    HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

    ___________________

 

 

   Số:   8  /QĐ/HTĐGVN

       

 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ___________________

 

 

         Hà Nội, ngày 10  tháng 1 năm 2023

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết nạp Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA là hội viên

chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          - Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ;

          - Xét hồ sơ xin gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA , ngày 28/12/2022      

    - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

                              QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Kết nạp Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA do Ông Phạm Anh Tuấn làm Giám đốc ; Số CMND : 023944844 , Nơi cấp: CA HCM.Ngày cấp: 22/10/2012 trở thành hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Điều 2: Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA có các quyền và các nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

     Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA   chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

              - Như trên  

              - Lưu VP Hội TĐGVN

              - Đăng trên Website của Hội

 

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

                             

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan