Kế hoạch hoạt động Quý I /2023 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 14  /2023/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 2  tháng  2 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động Quý I /2023

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ VI- Nhiệm kỳ III của Hội.

        Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội Quý I/2023 như sau:

        1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với Bộ Tài chính (Theo Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính). 

        2. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên

        3. Tiến hành thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ IV (2023-2027) theo kế hoạch.

        4. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

                4.1. Xây dựng kế hoạch mở các khóa cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cho cả năm 2023 (tại Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng).

                - Xây dựng hồ sơ mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá trong năm 2023 gửi Bộ Tài chính.

                - Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện và cơ sở vật chất phục vụ các lớp học nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá theo chuyên đề của Bộ Tài chính quy định.

               - Mời giảng viên giảng giảng dạy cập nhật phù hợp theo từng chuyên đề.                                                          

                4.2. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K137 theo hình thức học trực tuyến (khai giảng 28/2/2023)

                4.3. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K136A và K136B theo hình thức học Online. Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K136A, K136B đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

                4.4. Tổ chức mở lớp nâng cao theo chuyên đề về thẩm định giá cho Khối tư vấn thẩm định tài sản - MBAMC

        5. Công tác thông tin tuyên truyền:

                - Tiếp tục cập nhật các thông tin cần thiết đăng tải trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”

                - Tiếp tục truyền tải các thông tin về hoạt động của Hội TĐGVN trên Website của Hội.

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

                                                                                          

Nơi nhận 

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng Hội đôn đốc                                                                                    

+ Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan