Quyết định về việc thành lập Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

Số:   25 /QĐ/2023-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 2  năm 2023

 

 

 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

        Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.       

        Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Truyền thông;

       

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Thành lập Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

          1. Ông Nguyễn Thế Hào: Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Nhịp sống Thị trường Hội Thẩm định giá Việt Nam - Trưởng Ban

          2. Bà Tô Thị Tươi: Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam - Phó trưởng Ban.

          3. Bà Phạm Thị Minh Thắm: Trưởng phòng phóng viên Tạp chí Điện tử Nhịp sống Thị trường Hội Thẩm định giá Việt Nam - Ủy viên

          4. Bà Bùi Thị Thái Anh: Biên Tập viên kiêm Phụ trách Văn phòng Tạp chí Điện tử Nhịp sống Thị trường Hội Thẩm định giá Việt Nam - Ủy viên

          5. Ông Nguyễn Anh Tài – Phụ trách Trang thông tin điện tử (Website) Hội Thẩm định giá Việt Nam - Ủy viên.

          Điều 2: Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

          1. Chức năng:

          Xây dựng, truyền tải bằng hình thức thích hợp các thông tin về hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam nói chung và các hội viên thuộc Hội nói riêng thông qua các chương trình, sự kiện, các kênh truyền thông đến với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp thẩm định giá và toàn xã hội; Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn truyền thông về thẩm định giá cho các hội viên thuộc Hội nói riêng và các doanh nghiệp thẩm định giá nói chung theo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ

          - Tham mưu cho Ban Chấp hành Hội công tác truyền thông về lĩnh vực thẩm định giá.

          - Nghiên cứu, hoạch định, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông của Hội.

          - Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện, các hoạt động, giải thưởng liên quan đến hoạt động thẩm định giá – Thực hiện việc quảng bá, quản lý hình ảnh, thương hiệu của Hội; Xử lý các loại thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về hoạt động của các hội viên và của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Tuyên truyền pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thẩm định giá.

          - Tổ chức sản xuất và phổ biến các chương trình truyền hình, tài liệu nghe nhìn, phim, phóng sự và các sản phẩm truyền thông khác về thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Xây dựng, xuất bản, phát hành, vận hành và quản trị Báo, Tạp chí, Trang thông tin điện tử và các công cụ truyền thông trên mạng xã hội của Hội. Cung cấp các thông tin về hoạt động thẩm định giá cho các cơ quan, tổ chức trong xã hội có nhu cầu. Tư vấn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến truyền thông cho các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực truyền thông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          3. Quyền hạn

          - Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông đã được Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Hội phê duyệt.

          - Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Hội, các đơn vị hội viên, các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Luật Báo chí để thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Chủ động xây dựng, triển khai, thực hiện các kế hoạch tài chính theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

          Điều 4: Các Ông/Bà có tên quy định tại Điều 1 và Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

           Nơi nhận :

          - Như Điều 4

          - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          - Tạp chí: Markettimes

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan