QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp 02 Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Căn cứ vào Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ( sửa đổi ,bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ).

- Căn cứ Đơn xin gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam của Bà Lê Thị Thanh Tuyết , Ông Nguyễn Đức Thiệp

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp Bà Lê Thị Thanh Tuyết , Ông Nguyễn Đức Thiệp là Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Tính từ ngày kết nạp vào Hội, Bà Lê Thị Thanh Tuyết , Ông Nguyễn Đức Thiệp chính thức có quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bà Lê Thị Thanh Tuyết , Ông Nguyễn Đức Thiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- NT

- Đăng trên Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

( Đã ký )

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )

Le Thi Thanh Tuyet.2023

Quyet dinh tam viet.T3.2023


Tin liên quan