Hợp tác, phối hợp công tác với Trường Đại học Tài chính Marketing

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:   61 /2023 /CV- HTĐGVN

V/v: Hợp tác, phối hợp công tác với Trường Đại học Tài chính Marketing

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày  13  tháng 4   năm 2023

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

(Gồm: Ban Đào tạo, Ban Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học thẩm định giá, Ban Truyền thông, Văn phòng)

                                

          Trong những năm qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam và Trường Đại học Tài chính Marketing đã có nhiều hoạt động phối hợp trong lĩnh vực thẩm định giá (TĐG) có hiệu quả. Nay, Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 653/CV-ĐHTCM ngày 6/4/2023 của Trường Đại học Tài chính Marketing đề nghị hai bên tiếp tục duy trì sự hợp tác phối hợp thêm nhiều mặt công tác khác. Ban Chấp hành Hội hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Trường.

Căn cứ nội dung Trường đề nghị, Chủ tịch Hội phân công các đơn vị chủ động phối hợp với Trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

          1. Ban Đào tạo: Phối hợp trong công tác tổ chức đào tạo, tập huấn về thẩm định giá.

          2. Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học thẩm định giá và Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn: Phối hợp trong công tác nghiên cứu, thảo luận, tư vấn, phản biện và góp ý chính sách về giá và thẩm định giá. Tham gia công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tọa đàm, trao đổi, hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong thẩm định giá.

     3. Ban Truyền thông:

          Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về ngành nghề thẩm định giá; thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu qua Website của Hội và của Trường; Khuyến khích giảng viên của Khoa thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản thuộc Trường viết bài đăng trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”.

     4. Văn phòng Hội: Có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các Ban nêu trên triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác với Trường; đồng thời thường xuyên báo cáo kế hoạch, tổng kết kết quả hợp tác với Trường báo cáo Ban Chấp hành Hội.

     Chủ tịch Hội yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác với Trường có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Trường Đại học Tài chính Marketing (để p/h)

- Cục Quản lý giá (để hỗ trợ)

- Các thành viên BCH Hội (tham gia chỉ đạo)

- Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường” và Website thuộc Hội.

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan