Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ VII- Nhiệm kỳ III tại Đà Nẵng

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số: 90/2023/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ VII- Nhiệm kỳ III tại Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ VII- Nhiệm kỳ III

------------------

Ngày 31/3/2023 tại Đà Nẵng; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ III (2018-2022), với sự tham dự của 14/17 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt 03 thành viên BCH có lý do: Ông Tô Công Thành, Ông Đinh Quang Vũ, Bà Nguyễn Thị Hiền).

Tham dự Hội nghị còn có: Ông Nguyễn Văn Truyền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính (thay mặt cơ quan quản lý Nhà nước) và một số khách mời, Tạp chí điện tử Nhịp sống - Thị trường và toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội.

Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội và Hội nghị tiến hành thảo luận về kế hoạch, nội dung, các văn kiện và công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Qua quá trình thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

Thứ nhất: Hội nghị đã biểu quyết hoàn toàn nhất trí với các văn kiện trình ra Đại hội, gồm:

Dự thảo Báo cáo Tổng hoạt động Nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IV.

- Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III.

- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ III của Hội

- Thống nhất Nghị quyết của Ban Chấp hành về tổ chức Đại hội IV.

- Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2027)

- Thống nhất danh sách đề cử dự kiến thành viên Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV: Gồm 19 đồng chí.

(Đề nghị xem file đính kèm: Các Dự thảo các Báo cáo; Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV, Danh sách dự kiến thành viên BCH Hội nhiệm kỳ IV).

Thứ hai: Nhất trí thông qua kết quả đề nghị xét công tác thi đua khen thưởng của Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội để trao tặng tại Đại hội IV như sau:

1. Đề nghị Bộ Tài chính xét khen thưởng:

+ Tập thể: Hội Thẩm định giá Việt Nam: Cờ thi đua và Tập thể lao động xuất sắc

+ Cá nhân: Đề nghị Bộ Tài chính xét khen thưởng cho 12 thành viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III.

2. Cúp vàng và Giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam tặng cho cá nhân và đơn vị là hội viên của Hội có thành tích xuất sắc năm 2022.

Ban Chấp hành Hội và Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Hội thống nhất chỉ khen thưởng đối với cá nhân và đơn vị là hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam và có báo cáo thành tích đề nghị xét khen thưởng năm 2022; Các đơn vị và cá nhân đã được khen thưởng Bằng khen của Bộ Tài chính và Cup vàng của Hội thì không xét tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội. Nếu thành viên Ban Chấp hành Hội mà không được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì một số lý do bất khả kháng thì sẽ được xét tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành Hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Hội đã nhất trí khen thưởng như sau:

+ Cúp vàng: xét tặng cho 19 đơn vị xuất sắc ngành thẩm định giá năm 2022.

+ Giấy khen của Chủ tịch Hội cho đơn vị: 16 (đơn vị và phòng, Ban)

+ Giấy khen của Chủ tịch Hội cho cá nhân: 71 cá nhân

(Đề nghị xem file đính kèm các danh sách đơn vị và cá nhân được khen thưởng)

Kết luận Hội nghị: Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đã đánh giá cao kết quả thảo luận của Ban Chấp hành đồng thời Chủ tịch sẽ Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện ngay toàn bộ những nội dung mà BCH đã thống nhất nêu trên.

Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ III, Chủ tịch Hội TĐGVN thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, Hội viên của Hội để triển khai thực hiện; các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Hội hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Lãnh đạo các Cty TĐG là thành viên của Hội TĐGVN

- Cục Quản lý giá (để hỗ trợ)

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )

Ket qua hop BCH


Tin liên quan