QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp 22 Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Căn cứ vào Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ( sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ).

- Căn cứ Đơn xin gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam của Ông/Bà theo danh sách sau: 

1) Bà Phan Thị Hồng Ngọc
2) Bà Nguyễn Thị Điệp
3) Ông Bùi Đặng Ngọc Phú
4) Ông Nguyễn Cảnh Sơn
5) Ông Trần Văn Uyn
6) Ông Võ Thành Nhân 
7) Ông Phạm Hữu Lộc
8) Bà Huỳnh Thiên Hương
9) Ông Nguyễn Anh Minh
10) Bà Thái Thị Cẩm Vân
11) Ông Nguyễn Vĩnh Đặng 
12) Ông Phan Hoài Nam
13) Ông Phan Khánh Đô
14) Ông Nguyễn Vũ Trường
15) Ông Hoàng Văn Kiên
16) Ông Lý Nguyên Vinh
17) Ông Tiêu Quốc Tài
18) Ông Phạm Phương Nam
19) Ông Trần Văn Kiều
20) Ông Phan Văn Phương 
21) Ông Lê Hoàng Vinh
22) Bà Trà Huỳnh Thanh Trúc
 
- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp Ông bà theo danh sách là Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Tính từ ngày kết nạp vào Hội các Ông/bà trên chính thức có quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, các Ông/bà trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- NT

- Đăng trên Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

( Đã ký )

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan