Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số:    106 /2023/CV-HTĐGVN

V/v: Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà nội, Ngày 22   tháng 5  năm 2023

 

Kính gửi: …………………………………………………………………   

        Ngày 9 tháng 6 năm 2023 Hội Thẩm định giá Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2027) tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm Hội sẽ gửi Giấy mời đến hội viên sau) để đánh giá, tổng kết hoạt động của Hội trong 5 năm qua, đề ra những nhiệm vụ hoạt động trong 5 năm tới. Một trong những chương trình quan trọng của Đại hội là bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2023-2027).

        Căn cứ quy định của Điều lệ Hội và các quy định của cơ quan có thẩm quyền; Để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành tổ chức họp Ban Chấp hành Hội lần thứ VI ngày 23/12/2023 tại Quy Nhơn và lần thứ VII ngày 31/3/2023 tại Đà Nẵng để bàn và thống nhất các văn kiện trình ra Đại hội IV và Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV; Ban Chấp hành đã quyết nghị về công tác nhân sự để xin ý kiến hội viên và trình xin ý kiến Đại hội như sau:

          1. Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra:

          1.1.Việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành khóa mới phải thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định và đổi mới. Phương thức lựa chọn nhân sự như sau:

·       Từng thành viên Ban Chấp hành có ý kiến về số lượng người tham gia Ban Chấp hành và đề cử danh sách Ban Chấp hành bằng phiếu kín (lần 1, đã thực hiện tại cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ VI ngày 23/12/2023 tại Quy Nhơn).

·       Thường vụ (Ban Nhân sự Đại hội) chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đề xuất của các thành viên Ban Chấp hành có xem xét cho phù hợp với tình hình thực tế nguyện vọng cá nhân và  báo cáo lại Ban Chấp hành để Ban Chấp hành cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín đồng thời quyết định danh sách để giới thiệu cho Đại hội quyết định (Lần 2, đã thực hiện tại cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ VII ngày 31/3/2023 tại Đà Nẵng).

·       Khi tiến hành Đại hội chính thức, Thường trực Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (Chủ tịch đoàn) chủ trì Đại hội sẽ trình ra Đại hội Quyết của ban Chấp hành về số lượng người và danh sách người tham gia Ban Chấp hành. Trên cơ sở đó xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên Ban Chấp hành, danh sách Đại hội giới thiệu và sau đó sẽ tổng hợp đưa ra danh sách cuối cùng để Đại hội bầu chính thức bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc bằng hình thức giơ tay (do Đại biểu quyết định).

·       Ban Chấp hành mới sẽ bầu các chức danh Lãnh đạo Hội (đối với Ban Chấp hành trúng cử do Đại hội bầu) và Ban Kiểm tra của Hội.

          1.2. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới phải căn cứ vào Tiêu chuẩn chung hướng dẫn về Hội và được cụ thể hóa như sau:

          2. Về Tiêu chuẩn chung đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành:

          - Có đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, am hiểu về Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến thức về quản lý giá, thẩm định giá.

          - Có năng lực xây dựng kế hoạch tổ chức, lãnh đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội; có khả năng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Hội gắn với thực tiễn công tác Hội Thẩm định giá Việt Nam; Đề xuất được các giải pháp phát triển Hội và phát triển ngành nghề thẩm định giá.

          - Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có khả năng huy động được các nguồn lực phục vụ cho hoạt động của Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Có uy tín, mối quan hệ mật thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Có khả năng vận động, thu hút tập hợp liên kết các hội viên; Thực hiện các hoạt động của Hội tuân thủ pháp luật về thẩm định giá;

          - Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

          3. Về số lượng và cơ cấu:

          - Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định: Ban Chấp hành sẽ đề xuất với Đại hội  số lượng thành viên Ban Chấp hành 20 người.

          - Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 so với tổng số Ủy viên Ban Chấp hành (cụ thể 7 người).

          - Số lượng Ban Kiểm tra: 04 người (gồm 01 Trưởng ban, 01 phó ban, 02 ủy viên)

          - Về cơ cấu:

·       Đảm bảo cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành ở các địa bàn công tác và địa bàn hoạt động thẩm định giá. Ban Chấp hành Hội sẽ hội tụ các thành viên đại diện ngành nghề thẩm định giá thuộc Hội đủ 3 miền Bắc, Trung, Nam.

·       Các Ủy viên Ban Chấp hành bảo đảm có cán bộ chuyên trách hoạt động tại Văn phòng Hội; đồng thời có các cán bộ kiêm nhiệm và chủ yếu là lãnh đạo các đơn vị thẩm định giá hội viên, và 01 người công tác tại cơ quan quản lý Nhà nước).

·       Tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành:

+ Nữ khoảng 15% so với tổng số các Ủy viên Ban Chấp hành.

+ Nam khoảng 85% so với tổng số các Ủy viên Ban Chấp hành.

          Trong đó: Quản lý Nhà nước 01 người, Văn phòng Hội 02 người, đại diện các doanh nghiệp là hội viên tổ chức đóng tại Miền Bắc 9 người, Miền Nam 7 người, Miền Trung 2 người)

          - Về độ tuổi:

·       Đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi để đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

·       Đối với người lần đầu tham gia Ban Chấp hành phải bảo đảm hoạt động được ít nhất trọn một nhiệm kỳ.

·       Đối với người tái cử, nếu còn đủ sức khỏe, có thể tiếp tục tái cử nếu Đại hội tín nhiệm.

          Và Ban Chấp hành đã dự kiến danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2023-2027) được hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2018-2022) thống nhất đề cử như sau:

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

Chức danh dự kiến

1. Ông Nguyễn Tiến Thỏa

Hội TĐGVN

Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Quang Hùng

Công ty CP Tài chính Viicy Việt Nam

- Phó Chủ tịch kiêm

Trưởng Ban Kiểm tra

3. Ông Vũ An Khang

Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

Phó Chủ tịch

4. Ông Nguyễn Văn Thọ

Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam

- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Pháp chế

5. Bà Dương Thị Mỹ Lạng

Công ty CP Thẩm định giá và DV Tài chính Đà Nẵng

Phó Chủ tịch

6. Ông Nguyễn Thế Phượng

 

- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học thẩm định giá

7. Ông Nguyễn Xuân Trường

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP)

- Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

8. Bà Nguyễn Thị Hiền

Công ty CP TV và TĐG VCHP

Phó Chủ tịch

9. Ông Nguyễn Thế Hào

Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị Trường thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

- Phó Chủ tịch Hội kiêm

Trưởng Ban Truyền thông

10. Ông Phạm Văn Bình

Trưởng phòng Quản lý Thẩm định giá Cục Quản lý Giá - BTC

Phó Chủ tịch

11. Ông Đinh Quang Vũ

Công ty CP Tư vấn - DV về tài sản BĐS -DATC

Ủy viên

12. Ông Nguyễn Minh Hải

Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG Việt Nam (AVA)

Ủy viên

13. Ông Huỳnh Văn Ngoãn

Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA

Ủy viên

14. Ông Nguyễn Huy Cường

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh

Ủy viên

15. Ông Vũ Xuân Biển

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ủy viên

16. Bà Tô Thị Tươi

Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam

- Ủy viên kiêm

 Phó Tổng Thư ký

17. Ông Nguyễn Ngọc Châu

Công ty CP Thẩm định giá EXIM

Ủy viên

18. Ông Nguyễn Đức Toàn

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung.

Ủy viên

19. Ông Hồ Ngọc Tuấn

Công ty CP TĐG Sen Việt

Ủy viên

20. Nguyễn Đức Thiệp

Công ty Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt

Ủy viên - Dự kiến kiêm Trưởng Ban Đối ngoại (sẽ thành lập sau)

        Để Đại hội IV tổ chức thành công và công tác bầu cử tại Đại hội được tốt đẹp Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo tới toàn thể Hội viên của Hội biết về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV.

        Ban Chấp hành Hội xin ý kiến hội viên các vấn đề trọng tâm sau:

        1. Tiêu chuẩn chung đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành (nhất trí, không nhất trí, hoặc bổ sung)

        2. Số lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành: 20 người

        3. Danh sách cụ thể 20 người tham gia Ban Chấp hành như trên (các hội viên có đồng ý danh sách đó không? Hội viên có thể ứng cử, đề cử thêm hoặc thay thế với điều kiện phải là hội viên cá nhân và đáp ứng các Tiêu chuẩn trên).

        Đề nghị các hội viên có ý kiến chính thức về các vấn đề trên, nếu các hội viên không có ý kiến khác coi như đã nhất trí với Ban Chấp hành về toàn bộ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội nêu trên và không có phát biểu ý kiến khác ý kiến đã nhất trí trên tại Đại hội.

        Các ý kiến tham gia, xin gửi về Văn phòng Hội trước ngày 28/5/2023 theo địa chỉ: Hội Thẩm định giá Việt Nam, Phòng 101 Tòa nhà dự án Bộ Tài chính, số 4, Ngõ Hàng Chuối I, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn .

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Lãnh đạo các Cty TĐG là thành viên của Hội TĐGVN; Các cá nhân hội viên

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan