Thông báo số 89 của Bộ Tài chính về việc công bố điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, đủ điều kiện hành nghề TĐTS năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 89/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

__________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

1. Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/02/2016 từ thẩm định viên Nguyễn Thị Kim Phụng - số thẻ I05022 cấp ngày 13/1/2009 sang thẩm định viên Đoàn Thu Nguyệt - số thẻ X15.1365 cấp ngày 28/12/2015.

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đoàn Thu Nguyệt

1972

Nữ

Thái Bình

GĐ

X15.1365

28/12/2015

2

Đoàn Lệ Hoa

1982

Nữ

Thái Bình

TĐV

X15.1298

28/12/2015

Xóa tên kể từ ngày 18/01/2016 đối với 02 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/1/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Kim Phụng

1975

Nữ

Hải Phòng

I05022

13/1/2009

2

Trần Thị Liên Trang

1984

Nữ

Nam Định

TĐV

VII11.674

27/9/2012

2. Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vimexcontrol

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/02/2016 từ thẩm định viên Trần Tấn Khang - số thẻ VIII13.840 cấp ngày 10/12/2013 sang thẩm định viên Phạm Xuân Phúc - số thẻ X15.2375 cấp ngày 28/12/2015.

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vimexcontrol:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Xuân Phúc

1985

Nam

Thái Bình

CTHĐQT, TGĐ

X15.1375

28/12/2015

2

Phạm Thị Thùy Linh

1987

Nữ

Ninh Bình

TĐV

X15.1339

28/12/2015

Xóa tên kể từ ngày 18/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/1/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Giám định thẩm định Vimexcontrol:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Ngô Cao Tùng

1973

Nam

Hải Phòng

PGĐ

VII11.688

27/9/2012

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kể từ ngày 04/02/2016 đối với thẩm định viên Nguyễn Minh Hải - số thẻ I05012 cấp ngày 13/01/2009 từ “Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc” sang chức danh “Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc”.

4. Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

Thay đổi địa chỉ giao dịch và số điện thoại cố định kể từ ngày 04/02/2016, cụ thể:

Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 04.62737475

5. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đặng Hiền Lương

1983

Nam

Nghệ An

TĐV

X15.1345

28/12/2015

2

Chu Thị Mai

1980

Nữ

Thái Bình

TĐV

X15.1347

28/12/2015

3

Nguyễn Văn Thắng

1974

Nam

Quảng Bình

TĐV

X15.1408

28/12/2015

6. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

1986

Nữ

Quảng Nam

PP

X15.1404

28/12/2015

2

Nguyễn Thị Thu Trâm

1987

Nữ

Quảng Nam

TĐV

X15.1431

28/12/2015

7. Công ty CP Giám định Ngân Hà

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Giám định Ngân Hà:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Đoàn Quốc Phong

1989

Nam

Đồng Nai

TĐV

IX14.1172

20/01/2015

2

Đặng Ngọc Hà

1988

Nữ

Đắk Lắk

TĐV

X15.1278

28/12/2015

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Công ty CP Giám định Ngân Hà đã bảo đảm đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 Luật Giá.

8. Công ty CP Thẩm định Giám định Cửu Long

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định Giám định Cửu Long:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Hùng Cường

1989

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

X15.1246

28/12/2015

2

Nguyễn Phúc Hậu

1989

Nam

Hậu Giang

TĐV

X15.1290

28/12/2015

9. Công ty CP Thẩm định giá Đông Á

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Đông Á:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Lê Hữu Hà

1986

Nam

Hà Nội

TĐV

X15.1279

28/12/2015

- Xóa tên kể từ ngày 23/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/1/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Đông Á:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Trung Hải

1975

Nam

Hà Tĩnh

PGĐ CN

IX14.1106

20/01/2015

10. Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân trời mới

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân trời mới:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Tư Hòa

1988

Nam

Nghệ An

TĐV

X15.1302

28/12/2015

- Xóa tên kể từ ngày 20/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/1/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân trời mới:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Xuân Sơn

1981

Nam

Hải Dương

TĐV

V09.274

27/9/2012

11. Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thùy Trang

1980

Nữ

Nam Hà

TĐV

VI10.429

05/10/2011

12. Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Văn Sâm

1979

Nam

Hải Dương

PGĐ

X15.1390

28/12/2015

13. Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Ngọc Anh

1986

Nữ

Phú Thọ

PP

X15.1235

28/12/2015

14. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hà Thị Thu Huyền

1989

Nữ

Phú Thọ

TĐV

X15.1312

28/12/2015

15. Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Huỳnh Ngọc Đào

1977

Nam

Quảng Ngãi

TĐV

VI10.342

05/10/2011

16. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trịnh Đình Quyết

1983

Nam

Hà Nội

TĐV

X15.1388

28/12/2015

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn


(Cục Quản lý Giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: