Thông báo số 58/TB-BTC ngày 26/1/2016 của Bộ Tài chính v.v công bố DS DN TĐG, chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ đk hành nghề TĐG TS năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 58/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

__________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

1.1. Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Võ Anh Đức

1978

Nam

Nghệ An

PGĐ TĐ

VI10.345

05/10/2011

1.2. Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Hoàng Sơn

1984

Nam

TP. Hồ Chí Minh

TĐV

VII11.635

27/9/2012

1.3. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

Xóa tên kể từ ngày 01/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 (Thông báo số 19/TB-BTC) tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Đặng Mỹ Trí

1979

Nam

Quảng Ngãi

TĐV

V09.295

01/07/2010

1.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Xóa tên kể từ ngày 31/12/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Đức Minh

1982

Nam

Thanh Hóa

PP

VI10.395

05/10/2011

1.5. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Xóa tên kể từ ngày 25/12/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Thị My

1987

Nữ

Thái Bình

TĐV

VIII13.870

10/12/2013

1.6. Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 06/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Kim Anh

1977

Nữ

Hưng Yên

TĐV

VII11.459

27/9/2012

2. Đính chính thông tin tại Thông báo số 19/TB-BTC

Đính chính thông tin tại Mục số 49 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể: xóa bỏ các thông tin về thẩm định viên về giá sau đây tại Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á:

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

Phan Hoàng Sơn

1984

Nam

TP. Hồ Chí Minh

PTGĐ

VII11.635

27/9/2012

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

  

(Cục Quản lý Giá )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: