Thông báo số 549 ngày 4/10/2016 Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách DN TĐG chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

Thông báo số 549 ngày 4/10/2016 Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách DN TĐG chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016
 

(Văn phòng Hội )

041016


Tin liên quan