TB số 130/TB-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp TĐG,..TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017

TB số 130/TB-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp TĐG, , chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017
 

(Cục QLG )


Tin liên quan