Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

___________________

 

Số   08 /CV-HTĐGVN

V/v: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

       Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

 

Kính gửi:  Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tài chính

 

 

       Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 15997/BTC-TĐKT ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Vụ Thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam báo cáo như sau:

         I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội:

             1. Những kết quả đạt được của toàn Hội

            1.1. Kết quả thực hiện chức năng tham gia xây dựng, góp ý, phản biện chính sách, hành lang pháp lý về thẩm định giá và quản lý điều hành giá với cơ quan quản lý Nhà nước và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

            Năm 2017, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tham gia, góp ý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động thẩm định giá theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

            + Ban Chấp hành Hội đã có nhiều văn bản góp ý với Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam:

            - Công văn 53/2017/CV/HTĐGVN ngày 29/6 /2017 của Hội TĐGVN về việc góp ý Dự thảo tiêu chuẩn Thẩm định giá số 12,

            - Đồng tổ chức với Cục Quản lý giá –BTC tổ chức Hội thảo về Triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC và dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh về thẩm định giá

            - Công văn số 74/2017/CV-HTĐGVN ngày 31/8/2017 của Hội về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 89/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

            - Đề xuất nội dung chương trình cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2017

            - Cử người tham dự Hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapore

            - Cử người tham gia Hội đồng thi Thẻ thẩm định viên và tham gia coi thi kỳ thi thẻ thẩm định viên về giá lần thứ XII do Bộ Tài chính tổ chức.

            - Cử người tham gia hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá theo Thông tư 323/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

            - Có Văn bản tham gia với Phòng Thương Mại công nghiệp Việt Nam ( công văn số 13/2017/CV/HTĐGVN)  về góp ý dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản.

            Ngoài việc đóng góp tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho ngành thẩm định giá nói chung, cho các doanh nghiệp hội viên và thẩm định viên nói riêng, Hội cũng rất chú trọng việc nghiên cứu, giải đáp các vướng mắc của các thẩm định viên về giá trong quá trình áp dụng các Tiêu chuẩn thẩm định giá VN để thẩm định giá tài sản; đặc biệt vừa qua Hội đã có văn bản trả lời, hướng dẫn việc xác định doanh thu, thuế giá trị gia tăng khi xác định giá bất động sản áp dụng phương pháp thu nhập và phương pháp dòng tiền chiết khấu theo đề nghị của một số Công ty thẩm định giá và Sở tài chính TP Hồ Chí Minh để các đơn vị này có thêm các luận cứ giải trình với Thanh tra Chính phủ về các kết quả thẩm định giá bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

            Nhìn chung các văn bản, đề xuất, góp ý của Hội đều được các cơ quan có nhu cầu góp ý tiếp thu, đánh giá cao. Kết quả đó đã góp phần tích cực khẳng định uy tín của Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thẩm định viên về giá, các doanh nghiệp thẩm định giá; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Vì thế, vừa qua Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính kiểm tra, tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá có 03 doanh nghiệp thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam đạt cao nhất (trên 90 điểm) trong cả nước (Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính chính Việt Nam, Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ, Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng)

            1.2 Về công tác nghiên cứu khoa học:

            Hội cũng đã tích cực tham gia các cuộc hội thảo khoa học viết bài cho các cuộc hội thảo khoa học có liên quan để giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra như:

            -Thực trạng của việc xác định giá trị doanh nghiệp, các giải pháp khắc phục những bất cập của việc xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa DNNN hiện nay (theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước). Thực trạng của việc cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp cấp thoát nước và các kiến nghị (theo yêu cầu của Hội cấp thoát nước Việt Nam). Đổi mới cơ chế điều tiết giá xăng dầu hiện nay (theo yêu cầu của Hiệp Hội xăng dầu - và có gửi Bộ Trưởng Bộ Tài chính)…

- Ngoài ra, Hội còn tập trung nghiên cứu những quy định mới của pháp luật liên quan đến giá và thẩm định giá để xây dựng các bài giảng liên quan đến nội dung cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá hành nghề trong cả nước theo yêu cầu của Bộ Tài chính như: Phân tích tài chính trong doanh nghiệp thẩm định giá; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ thẩm định giá; Kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá… Chủ động khảo sát, đánh giá, xây dựng Đề án Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh về giá để cùng Bộ Tài chính tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp thẩm định giá; tham gia đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của Cục Quản lý giá về “Định giá công nghệ” theo yêu cầu của Viện chiến lược tài chính, Bộ Khoa học công nghệ…

            1.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

            Được Bộ Tài chính cho phép thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá trong suốt những năm qua, năm 2017 Hội đã mở được 6 khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành TĐG cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện đăng ký theo học. Tổng số học viên tham dự và được Hội cấp chứng chỉ là 335 người, bình quân 1 khóa là 56 người.

            Đồng thời, Hội cũng đã tổ chức 02 lớp ôn thi kiến thức TĐG tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho 118 học viên có nguyện vọng ôn thi để thi lấy Thẻ TĐV về giá do Bộ Tài chính tổ chức.

            Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức được 8 lớp cập nhật kiến thức hàng năm cho 719 thẩm định viên về giá hành nghề theo yêu cầu của Bộ Tài chính (trong đó có 5 lớp tại TP Hà Nội với 496 thẩm định viên; 2 lớp tại TP Hồ Chí Minh với 177 thẩm định viên; 01 lớp tại Đà Nẵng 46 thẩm định viên).

            Nhìn chung các lớp học do Hội tổ chức đã thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính; chất lượng các lớp học đảm bảo đáp ứng tốt nhất nội dung học tập và yêu cầu của học viên. Các lớp ôn thi được tổ chức phù hợp với yêu cầu, nội dung thi Thẻ TĐV về giá. Các lớp cập nhật kiến thức hàng năm cho các TĐV về giá tuân thủ đúng nội dung, quy chế mà Bộ Tài chính đã quy định, mặc dù có lớp không bảo đảm hiệu quả kinh tế (như lớp cập nhật kiến thức tại Đà Nẵng): thu chỉ bù đủ chi phi phí ở mức tối thiểu; nhưng Hội đã đặt mục tiêu cao nhất là phục vụ các hội viên, các TĐV về giá là chính do đó, tất cả các lớp học do Hội tổ chức đều được tổ chức chu đáo, thành công; được các học viên đánh giá cao; uy tín của Hội về công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được nâng cao.

            1.4. Về công tác thông tin, tuyên truyền

            - Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan thông tin đại chúng tham gia tọa đàm, viết bài, trả lời phỏng vấn… tuyên truyền về cơ chế chính sách giá, thẩm định giá của Nhà nước như các vấn đề: chính sách điều tiết giá khi Hiệp định TPP được ký kết, chính sách giá khi cổ phần hóa DNNN; các Dự thảo sửa đổi thuế VAT, sửa đổi thuế tài nguyên môi trường đối với kinh doanh xăng dầu; về cơ cấu Biểu giá bán lẻ điện… Nhìn chung các nội dung Hội tham gia tuyên truyền đều được các cơ quan truyền thông tín nhiệm và đánh giá có những tác dụng thiết thực.

            + Thông qua Website : truyền tải các thông tin cần thiết cho các hội viên và bạn đọc:

            - Đăng tải các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về giá, thẩm định giá;

            - Thông báo danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện TĐG năm 2017; Tổ chức trao đổi trên mục Diễn đàn TĐG; cải tiến việc hỗ trợ trả lời trực tuyến, việc đăng ký, tiếp nhận danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức, cập nhật kiến thức về TĐG… Hoàn thành việc kết nối qua đường links địa chỉ Email, điện thoại trên Website với hầu hết các đơn vị hội viên… Từ đó việc truyền tải các chủ trương của Hội và các ý kiến phản ánh, góp ý, trao đổi của hội viên đối với Hội được nhanh chóng và hiệu quả.

            - Giới thiệu quảng bá các hình ảnh cho các công ty Hội viên mà không thu phí

            - Năm 2017, Hội đã đăng tải trên Website truyền tải đến các hội viên và bạn đọc: 8 văn bản pháp luật liên quan đến TĐG; 21 bài viết thông tin về hoạt động của Hội; 38 bài đăng nội dung đào tạo nghiệp vụ TĐG và cập nhật kiến thức cho TĐV về giá.

            Nhìn chung, đến nay Website của Hội đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, lượng truy cập bình quân 1 ngày từ khoảng 1500 đến 2000 lượt người. Tính từ khi Website được thiết lập đã có khoảng 7,5 triệu lượt người truy cập.

            1.5. Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TĐG

            Hội tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác, liên kết với một số Hiệp Hội thẩm định giá quốc tế và một số nước.

            Đáng chú ý trong năm 2017, thực hiện kế hoạch hợp tác ký kết cuối năm 2016 giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và Hiệp hội bất động sản Nhật Bản: Lãnh đạo 2 Hiệp hội đã tổ chức cuộc hội thảo tại Hà Nội với một số doanh nghiệp TĐG của Việt Nam với chủ đề “Những vấn đề có tính thời sự trong việc định giá đất tại Nhật Bản”; Chủ tịch và Phó chủ tịch phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Hội đã dự họp Hội thẩm định giá châu Á Thái Binhd dương tại Nhật Bản, đồng thời bàn kế hoạch triển khai tiếp tục các hoạt động đào tạo, chuyển giao kiến thức, thông tin… cho các năm tiếp theo.

            -Tiếp đoàn Nhật bản để họp bàn về trao đổi thông tin kinh nghiệm về  “nghiệp vụ định giá đất khi thu hồi đất công” mà phía Hiệp Hội thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản kết hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để làm về dự án Phương pháp xác định giá đất khi thu hồi đất công ở Việt Nam.

            Bên cạnh đó, Hội cũng đã quan tâm thông báo các kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo của các tổ chức TĐG quốc tế để các hội viên có kế hoạch chủ động tham gia; đồng thời cử lãnh đạo Hội và các hội viên tham dự Hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapore.

            1.6. Về công tác xây dựng và phát triển Hội

            Hội tiếp tục giữ được nếp tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng công khai, bàn bạc dân chủ nhất trí các hoạt động trong BCH, tạo được sự đồng thuận của các hội viên. Công tác phối kết hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục được phát huy, có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như xây dựng các văn bản pháp luật về TĐG, đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành TĐG, tổ chức thi Thẻ TĐV về giá…

            Hoạt động của văn phòng Hội tiếp tục có nề nếp, phục vụ tốt các hoạt động của Hội, tổ chức thi đua giao ban hàng tuần vào sáng thứ 2 để đánh giá và bàn giao công việc, tạo được mối liên kết thường xuyên chặt chẽ giữa BCH Hội với các hội viên và các cán bộ chuyên quản về TĐG ở các cơ quan quản lý Nhà nước.

            Việc xử lý các công văn đến, đi được quản lý chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo quy định, không để xảy ra sai sót; trong đó có 61 công văn gửi đi đến và Thường trực BCH đã xử lý phát hành 62 công văn gửi đi đến các Bộ, Ngành, hội viên… Tổ chức xây dựng kế hoạch Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III để bàn thống nhất trong BCH tổ chức triển khai thực hiện.

            2. Những tồn tại

            - Hoạt động của BCH Hội luôn tạo được sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và các kế hoạch hoạt động được cụ thể hóa ngay từ đầu năm nên đã đạt được những kết quả tốt.

            - Việc phát triển hội viên mới gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù Thường trực Hội đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động. Tinh thần thực hiện nghĩa vụ hội phí của nhiều hội viên đối với hoạt động của Hội chưa cao, chưa thực hiện đúng quyết nghị của BCH là phải thu nộp ngay từ những tháng đầu năm (trong đó có cả những đơn vị mà lãnh đạo là thành viên BCH Hội). Tuy Thường trực Hội và Văn phòng đã đôn đốc nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chưa được các hội viên chủ động thực hiện nghiêm túc.

            - Khá nhiều đơn vị hội viên chưa tích cực tham gia cùng Hội xây dựng các cơ chế, pháp luật liên quan đến hoạt động TĐG phản ánh những khó khăn vướng mắc trong hoạt động TĐG để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, tháo gỡ; thậm chí có những đơn vị ít quan tâm và cho rằng đây là việc của cơ quan Nhà nước phải làm, doanh nghiệp góp ý hầu như ít được tiếp thu.

            Hoạt động cung ứng dịch vụ của một số hội viên còn hạn chế, thậm chí có những sai sót như: công tác lưu trữ hồ sơ TĐG chưa đáp ứng đủ quy định; chất lượng TĐG của một số cuộc TĐG chưa cao; cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động TĐG chưa được khắc phục có hiệu quả.

            - Nhiều bất cập trong một số quy định của cơ quan quản lý Nhà nước đã được Hội phát hiện, chủ động kiến nghị nhưng vẫn còn chưa được tiếp thu xử lý kịp thời cũng đã gây những khó khăn nhất định trong hoạt động TĐG như: Sự xung đột giữa hướng dẫn phương pháp định giá đất, tư vấn giá đất với Tiêu chuẩn TĐG VN; một số quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG; giải quyết tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động TĐG; một số nội dung hướng dẫn Luật Giá về TĐG.

         II. Đánh giá việc tổ chức, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị

         Trong suốt năm qua Hội Thẩm định giá Việt Nam đã hưởng ứng tích cực phát động thi đua của Bộ năm 2017 với nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, để triển khai tổ chức cho tập thể và cá nhân thuộc Hội như sau:

          - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các hội viên đối với việc phát huy truyền thống của Ngành Tài chính Việt Nam nói chung và của Hội Thẩm định giá Việt Nam nói riêng xây dựng Ngành và Hội vững mạnh.

         - Tạo ra động lực để toàn thể hội viên của Hội nỗ lực phấn đấu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động, sáng tạo và cùng nhau hợp tác tốt, cạnh tranh lành mạnh; nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng; dịch vụ, uy tín, thương hiệu và vị thế trong hoạt động thẩm định giá; phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra.

         1. Nội dung thi đua:

         1.1 Tuân thủ pháp luật về thẩm định giá

         Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Không vi phạm các hành vi bị cấm, không bị các cơ quan có thẩm quyền khởi tố, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá; Không bị khách hàng khiếu kiện, khiếu nại về kết quả thẩm định giá. Thực hiện đúng chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

         1.2. Hoàn thành xuất sắc các kế hoạch nhiệm vụ công tác đề ra và có tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước về các tiêu chí: Tổng doanh thu, lợi nhuận, doanh thu, lợi nhuận trước thuế tính cho một lao động; số lượng hợp đồng dịch vụ tư vấn, kết quả thực hiện các nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước…..

         1.3. Xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, hợp tác vững mạnh. Có uy tín với khách hàng. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách về giá, thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước. Có đầy đủ và thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị nội bộ, quản trị tài chính, tài sản, nhân lực. Phát huy được nhiều sáng kiến cải tiến công tác, lề lối làm việc. Thực hiện đúng và tốt chế độ công khai, dân chủ, tiết kiệm, chống lãng phí .Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

         1.4. Tích cực tham gia xây dựng Hội Thẩm định giá Việt Nam thành một tập thể vững mạnh thông qua việc: Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đặc biệt là tham gia ý kiến trong xây dựng cơ chế chính sách pháp luật về thẩm định giá, thực hiện tích cực, kịp thời các nghĩa vụ với Hội (đóng hội phí, hỗ trợ cho Hội, thực hiện các công tác do Hội đề ra..) và phát triển hội viên.

         Căn cứ kết quả đánh giá và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân thuộc Hội, Hội tiến hành bình xét và lựa chọn một số tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để biểu dương, tôn vinh, và đề nghị Bộ Trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, Cúp vàng và giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam. (Về đề nghị của hình thức khen thưởng năm 2017, Hội đang tập hợp hồ sơ khen thưởng của các đơn vị, cá nhân; sau đó họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội xem xét, lựa chọn và chính thức có văn bản đề nghị với Vụ Thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính xem xét trình Bộ).

         Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua của Hội Thẩm định giá Việt Nam để báo cáo với Bộ Tài chính (Vụ Thi đua khen thưởng).

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính (để biết)

- Ban chấp hành Hội TĐGVN

- Lưu VP Hội TĐGVN

 

                               

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài chính

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: