Thông báo nghỉ học môn Pháp luật

Gửi Anh/Chị lớp nghiệp vụ thẩm định giá K87
Văn phòng Hội thông báo Môn Pháp luật ngày 9/3/2018 nghỉ học (lịch học bù báo sau), lý do Thầy giáo bị ốm
Ngày 10/3/2018 (Thứ 7) vẫn học bình thường.
 
Trân trọng

(Văn phòng Hội )