Thông báo đổi lịch học Cập nhật kiến thức lớp CN2018.03 - tại Hà Nội

Kính gửi Học Viên

Văn phòng Hội Thông báo đổi lịch học Cập nhật kiến thức cho Thẩm định viên về giá
Lớp CN2018.03 - tại Hà Nội:
 
Đổi lịch cũ từ ngày 11/5/2018 -13/5/2018
 
Sang 4/5/2018 – 6/5/2018
 
Vậy học viên có nhu cầu đăng ký xin điền đầy đủ Form đăng ký đính kèm và gửi về mail: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn
Để lên danh sách lớp.
 
Cảm ơn

(Văn phòng Hội )

TB CNKT 2018

Form Dang ky hoc CNKT 2018