Trả lời Công văn số 200318.014/CV.BTKcủa Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ

VIỆT NAM

_______________________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

 

Số:    39 /2018/CV/HTĐGVN

V/v: Trả lời Công văn số 200318.014/CV.BTKcủa Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

 

 

 

 

Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:       Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 200318.014/CV.BTK ngày 20/03/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Sau đây gọi tắt là AASC) đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam giúp làm rõ trách nhiệm của AASC về một số nội dung có liên quan đến AASC trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCBS) theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 355/KL-TTCP thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Căn cứ Hồ sơ do AASC cung cấp và AASC chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các tài liệu mà AASC cung cấp cho Hội Thẩm định giá Việt Nam gồm: Hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp AVG số 43/2015/HĐ.DV-AASC.KT2 ký ngày 15/04/2015 giữa VCBS và AASC; Bản cam kết ký ngày 25/05/2015 của VCBS gửi AASC; Báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp AVG số 101/2015/BC.ĐG-AASC.KT2; Chứng thư xác định giá trị doanh nghiệp AVG số 102/2015/BC.ĐG-AASC.KT2 do AASC lập và Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 355/KL-TTCP thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến về các nội dung AASC đề nghị làm rõ như sau:

Thứ nhất: AASC là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá thì AASC được quyền “Cung cấp dịch vụ thẩm định giá; nhận thù lao dịch vụ thẩm định giá theo thỏa thuận với khách hàng đã ghi trong hợp đồng” theo quy định tại Mục a, b, Khoản 1, Điều 42 Luật Giá và có nghĩa vụ: “Cung cấp Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá cho khách hàng và bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm định giá theo Hợp đồng thẩm định giá đã ký kết” theo quy định tại Mục b, Khoản 2, Điều 42 Luật Giá. Khách hàng thẩm định giá theo quy định Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá “là các tổ chức, cá nhân thuê doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá…”.

Như vậy, giữa AASC và VCBS có ký kết hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp là phù hợp. Tuy nhiên, khi có kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG, VCBS đã sử dụng kết quả thẩm định giá do AASC xác định theo cam kết ngày 25/05/2015 của VCBS gửi AASC: “chỉ dùng để VCBS tham khảo, phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ tư vấn của VCBS”, cung cấp cho bên thứ ba là Mobifone sử dụng mà không được ghi trong hợp đồng thẩm định giá và trong Bản cam kết là VCBS đã sử dụng kết quả thẩm định giá sai mục đích, sai cam kết và vi phạm Khoản 2, Điều 32 Luật Giá: “Việc sử dụng kết quả thẩm định giá phải đúng mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá…”; đúng như Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ: “Đáng chú ý là VCBS đã cung cấp kết quả thẩm định giá của AASC cho Mobifone nhưng không có sự thỏa thuận với AASC, vi phạm nghiêm trọng Tiêu chuẩn Thẩm định giá”. Vi phạm này không thuộc AASC theo quy định của pháp luật nêu trên và theo nội dung của Bản cam kết ngày 25/05/2015 của VCBS gửi AASC: “Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không phải chịu trách nhiệm đối với các bên khi sử dụng kết quả thẩm định giá để đưa ra các quyết định của mình”.

Thứ hai: Theo quy định của hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam:Tùy theo đặc điểm, tính chất của tài sản, điều kiện thị trường… để thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá được quyền lựa chọn cách tiếp cận phù hợp ứng với nó là các phương pháp thẩm định giá thích hợp với cách tiếp cận. Mặt khác, tại Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần cũng quy định: “Tổ chức tư vấn định giá được lựa chọn các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp thích hợp để định giá…”, các phương pháp đó được quy định tại Điều 23 Nghị định nói trên là “phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác”. Như vậy, AASC lựa chọn hai phương pháp: phương pháp tài sản và phương pháp dòng tiền chiết khấu là không sai.

Điều cần được làm rõ ở đây là phương pháp dòng tiền chiết khấu:

Theo quy định của Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính thì: “Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp ước tính giá trị của tài sản bằng cách chiết khấu tất cả các khoản thu, chi của dòng tiền dự kiến phát sinh trong tương lai về thời điểm hiện tại có tính đến yếu tố lạm phát và không ổn định của thu nhập”. Để xác định được giá trị doanh nghiệp theo quy định trên thì AASC có quyền “yêu cầu khách hàng thẩm định giá cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến tài sản thẩm định giá” (Mục e, Khoản 1, Điều 42, Luật Giá); trong đó phải có kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh của một số năm tới do doanh nghiệp khách hàng thẩm định giá lập, cung cấp cho doanh nghiệp thẩm định giá và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của phương án sản xuất kinh doanh đó để doanh nghiệp thẩm định giá có căn cứ tính toán dòng tiền tương lai. Quy định trên càng được khẳng định rõ hơn tại Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ khi quy định về căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp theo dòng tiền là phải “căn cứ vào phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3-5 năm sau khi chuyển thành công ty cổ phần”.

Như vậy có thể thấy: toàn bộ thông tin, số liệu “đầu vào” làm căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp do AVG cung cấp cho VCBS để AASC thực hiện dịch vụ thẩm định giá;Đồng thời AVG phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của thông tin, số liệu. Nếu AVG lập kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh không đúng với thực trạng, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp dẫn đến sai lệch kết quả thẩm định giá thì AVG phải chịu trách nhiệm và là hành vi vi phạm nghiêm trọng các hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân có tài sản được thẩm định giá và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kết quả thẩm định giá được quy định tại mục b, Khoản 5, Điều 10, Luật Giá: “Cung cấp không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá”.

Theo ý kiến chúng tôi, AASC đã thực hiện dịch vụ thẩm định giá theo đúng các quy định tại Luật giá, các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các điều khoản trong hợp đồng đã ký với VCBS. AASC không phải chịu trách nhiệm với các bên khác khi sử dụng kết quả thẩm định để đưa ra các quyết định của mình.

Trên đây là ý kiến của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính (để biết)

-       Đăng website;

-       Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

 

(đã ký)

 

Ths. Nguyễn Tiến Thỏa

Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý giá -

Bộ Tài chính

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: