HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:  127  /2019/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

 

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá, Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về Thẩm định giá

----------------------

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

              - Căn cứ Khoản 2, Điều 33, Luật Giá số 11/2012/QH12 ngày 20/6/2012 của Quốc Hội;

              - Căn cứ Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về Thẩm định giá;

              - Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính;

              Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Ban hành Quy chế cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (Viết tắt là “Chứng chỉ”), Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá (Giấy Chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá, viết tắt là “Giấy Chứng nhận”).

          Điều 2: Những Quy định cụ thể của Quy chế:

          1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

          - Quy chế này quy định về các điều kiện cấp, cấp lại, thu hồi, thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận và trách nhiệm thi hành của Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Quy chế này áp dụng đối với các học viên của các khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, các lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá do Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức, các đơn vị thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan:

          2. Điều kiện cấp Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận:

          2.1 Đối với Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá:

          Chứng chỉ chỉ cấp cho những người đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, có điểm kiểm tra các chuyên đề bắt buộc học và kiểm tra theo quy định (kiểm tra lần đầu và kiểm tra lại trong thời gian bảo lưu phải đạt từ điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) cho từng chuyên đề. Đồng thời đảm bảo đủ các điều kiện khác theo quy định của Bộ Tài chính.

          2.2 Đối với Giấy Chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá:

          Giấy Chứng nhận chỉ cấp cho những người đã tham gia các lớp cập nhật kiến thức và hoàn thành thời lượng cập nhật kiến thức theo quy định của Bộ Tài chính. Đồng thời đảm bảo đủ các điều kiện khác theo quy định của Bộ Tài chính.

          3. Điều kiện cấp lại Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận:

          - Các trường hợp Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa, bị mất hoặc bất khả kháng khác sẽ được cấp lại trên cơ sở có Đơn đề nghị của người đã được cấp Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận trước đó.

          - Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận khi được cấp lại phải được ghi rõ “CẤP LẠI” trên Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận.

          4. Thu hồi Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận:

          Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận bị thu hồi khi Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền; bị ghi sai do lỗi cung cấp thông tin của người được cấp và cơ quan cấp, tẩy xóa, sửa chữa. Người được cấp không đủ điều kiện; người có hai Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận trở lên. Người có Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận cho thuê, cho mượn, cho người khác sử dụng, cầm cố, thế chấp và các hình thức sử dụng khác không đúng với quy định của pháp luật hiện hành về văn bằng, Chứng chỉ.

          5. Thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận

          - Đối với Chứng chỉ: Thời hạn sử dụng lâu dài, các trường hợp trước khi Quy chế này được ban hành, nếu Chứng chỉ có ghi thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ thì được đổi cấp lại theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

          - Đối với Giấy Chứng nhận: Thời hạn có hiệu lực để sử dụng Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề thẩm định giá hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

 

 

          6. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận:

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi và ký các Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận. Các Phó Chủ tịch có quyền quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi và ký các Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận nếu được Chủ tịch Hội ủy quyền.

          7. Trách nhiệm thi hành của Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:

          - Thống kê danh sách và các thông tin cần thiết của những người đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận trình Chủ tịch Hội quyết định.

          - Thống kê danh sách những người đề nghị cấp lại Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận; kiểm tra, đối chiếu, xác minh các thông tin từ Quyết định “gốc” mã số Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận được cấp trình Chủ tịch Hội quyết định.

          - Tổ chức in ấn Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; Tổ chức việc cấp; Theo dõi việc sử dụng, phát hiện các trường hợp phải thu hồi Chứng chỉ, Giấy Chứng nhận trình Chủ tịch Hội quyết định.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Đào tạo, Trưởng các đơn vị thuộc Hội, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

          

          Nơi nhận :

 

          - Các tổ chức thuộc Hội

          - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

          - Đăng Website

          - Lưu VT

           

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

 

Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: