HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số: 164/2019/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

 

 

 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

              - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

              - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.            

              - Căn cứ kết quả biểu quyết nhất trí của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Pháp chế;

              - Căn cứ Quyết định số 163/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 18/9/2019 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Thành lập Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau:

          1.Ts.Ls. Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Trưởng Ban

          2. Th.s Nguyễn Ngọc Châu - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thẩm định giá EXIM - Phó trưởng Ban.

          3. Ls. Trần Quốc Tuấn - Ủy viên

          4. Ngô Cao Tùng  - Chuyên viên thi hành án - Ủy viên

          5. CN Luật. Trà Huỳnh Thanh Trúc - Phó tổng Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Ủy viên

          6. CN Luật. Hồ Công Hiếu - Phó Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Ủy viên

          Điều 2: Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

          Điều 4: Các Ông/Bà có tên quy định tại Điều 1 và Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

          

          Nơi nhận :

 

          - Như Điều 3

          - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

Tin liên quan