BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

________

Số: 24/QLG-CSG&TĐG

V/v tuân thủ pháp luật

về thẩm định giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

  
Kính gửi: Các doanh nghiệp thẩm định giá

Căn cứ Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP và thực tế phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với các doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá trong thời gian qua; Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau trong quá trình hoạt động thẩm định giá:

1. Đối với các nội dung thay đổi liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 38/2014/TT-BTC, đề nghị doanh nghiệp:

- Trong trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: cung cấp danh mục các Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá (Số chứng thư, ngày ký, họ tên và số thẻ thẩm định viên ký chứng thư, tài sản thẩm định giá, mục đích thẩm định giá, thời điểm thẩm định giá) do người đại diện pháp luật cũ đã ký ban hành trong thời gian 01 năm trước đó kể từ thời điểm bãi nhiệm vai trò người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện pháp luật cũ của doanh nghiệp đảm nhiệm chức vụ dưới 01 năm thì báo cáo toàn bộ danh mục Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá.

- Trong trường hợp thay đổi địa chỉ giao dịch của doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: cung cấp hợp đồng thuê địa điểm để làm cơ sở xác nhận thay đổi địa chỉ giao dịch và đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp.

2. Đối với nội dung liên quan đến quản lý thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp: Trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc chấm dứt đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp, căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (công văn thông báo kèm theo Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Quyết định chấm dứt đăng ký hành nghề thẩm định giá) và báo cáo Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi.

- Thực hiện ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng thẩm quyền.

3. Thực hiện Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá năm 2015 đúng mẫu và đúng thời hạn (căn cứ theo dấu công văn đến Bộ Tài chính) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 38/2014/TT-BTC.

4. Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá tuân thủ các nội dung nêu tại Công văn số 19618/BTC-QLG ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Thông tin chi tiết liên hệ: Cục quản lý giá (Bộ Tài chính)- số 28 Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội; điện thoại: 04.2220.2828, máy lẻ: 4004, 4011; Fax: 04.2220.8105, email: thamdinhgia@mof.gov.vn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội TĐG Việt Nam;

- Website BTC (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, CSG&TĐG.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Văn Truyền


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: