HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

 

Số: 53 /2017/CV/HTĐGVN

V/v: Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TĐG số 12.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

 

        Ngày 27/6/2017, Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 8093/BTC-QLG ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TĐG doanh nghiệp (TCTĐG số 12);

        Sau khi nghiên cứu, Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

        Việc Bộ Tài chính chủ trương ban hành TCTĐG số 12, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về TĐG là cần thiết. Tuy hiện nay có rất nhiều phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, nhưng Dự thảo đã lựa chọn đưa ra 5 phương pháp là phù hợp.

        Để Ban soạn thảo có thêm các tư liệu xem xét hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư; Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị:

        1. Về những nội dung chung nhất

        1.1 Xác định giá trị doanh nghiệp để phục vụ mục đích nào đó cũng phải là xác định giá trị doanh nghiệp theo giá trị thị trường và mục đích nào cũng phải tuân thủ các phương pháp xác định giá theo giá thị trường.

        Không thể có phương pháp khác cho việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa. Vì vậy nếu tiêu chuẩn này quy định: “Việc xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển doanh nghiệp Nhà nước 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần” là không phù hợp và sẽ tạo ra sự xung đột, giống như đã xảy ra xung đột về việc xác định giá đất và thẩm định giá đất trong quy định của Bộ Tài nguyên – Môi trường và Tiêu chuẩn về thẩm định giá bất động sản của Bộ Tài chính.

        Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần đã quy định: Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp gồm: “Phương pháp tài sản; phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác”. Như vậy quy định này và Tiêu chuẩn thẩm định giá không thể có 2 phương pháp tài sản, 2 phương pháp chiết khấu dòng tiền khác nhau…

        Vì vậy đề nghị Ban soạn thảo xem lại nội dung này để hướng dẫn bảo đảm tính thống nhất không chỉ về lý luận, thực tiễn mà còn là tính thống nhất về quy phạm pháp luật trong nội bộ của cùng một Bộ ban hành cùng vấn đề.

        Phải chăng Tiêu chuẩn phải ghi là: Thẩm định giá doanh nghiệp để cổ phần hóa phải tuân thủ các quy định hiện hành về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn doanh nghiệp nhà nước của Nhà nước và các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam quy định tại Thông tư này.

        1.2 Do thực tế nền kinh tế có nhiều loại hình doanh nghiệp với quy mô khác nhau, ngành nghề kinh doanh khác nhau… vì thế, mỗi doanh nghiệp cần được áp dụng phương pháp xác định giá phù hợp để bảo đảm tính xác thực của kết quả định giá. Do đó trong bố cục của mỗi phương pháp xác định giá cần bổ xung thêm “trường hợp áp dụng” như các Tiêu chuẩn thẩm định giá các loại tài sản cụ thể đã ban hành; ví dụ:

        - Đối với phương pháp tài sản: chỉ nên hướng dẫn áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có quy mô tài sản hợp lý đó là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà tài sản có như: máy móc, nhà xưởng, phương tiện vận tải, trang thiết bị…

        - Đối với phương pháp chiết khấu dòng tiền thì áp dụng cho các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức tài chính…

        1.3 Cụm từ: “Thu nhập thuần” trong công thức của các phương pháp cần chú ý thêm: Luật kế toán gọi đây là lợi nhuận thuần, mà lợi nhuận thuần là lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

        2. Các ý kiến góp ý cụ thể:

        2.1 Đối với phương pháp chỉ số bình quân

        - Đề nghị Ban Soạn thảo xem lại tên của phương pháp này vì thực chất đây là nhóm “phương pháp giá trị so sánh”. Nhóm này có rất nhiều phương pháp nhỏ, như:

            + Phương pháp hệ số giá / thu nhập (P/E)

            + Phương pháp hệ số giá / giá trị sổ sách (P/BV)

            + Phương pháp hệ số giá / doanh thu (P/S)

        …

        - Nên sử dụng “hệ số” sẽ phù hợp hơn chỉ số vì nội dung, hình thức là khác nhau:

        Chỉ số là 1 chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa 2 mức độ “theo không gian và thời gian” của một hiện tượng nghiên cứu.

        Ví dụ: Doanh số của doanh nghiệp A năm 2017 tăng hơn năm 2016: 108% (tức cùng hiện tượng nghiên cứu là doanh số)

        - Trên cơ sở đó, đề nghị trong Tiêu chuẩn cần giải thích rõ nội dung của các phương pháp trên; cụ thể:

            + Phương pháp hệ số giá / thu nhập (P/E) là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên hệ số giữa giá thị trường của cổ phiếu so với thu nhập của doanh nghiệp tính trên mỗi cổ phiếu.

            + Phương pháp hệ số giá / giá trị sổ sách (P/BV) là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên hệ số giữa giá thị trường của cổ phiếu so với giá trị sổ sách của tài sản tính trên mỗi cổ phiếu

         Trong đó:

       
            + Phương pháp hệ số giá / doanh thu (P/S) là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên hệ số giữa giá thị trường của cổ phiếu so với giá trị doanh thu tính trên mỗi cổ phiếu.

        Riêng hệ số giá trị doanh nghiệp trước thuế, lãi vay và khấu hao bình quân cần được cân nhắc, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị không nên đưa thêm phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa theo hệ số này mà chỉ cần 3 phương pháp trên đã bao hàm đầy đủ (sở dĩ như vậy vì các chỉ tiêu để tính toán hệ số này, doanh nghiệp so sánh không công bố trên thị trường).

        2.2 Đối với phương pháp tài sản:

        - Đối với phương pháp này thì cần được nhấn mạnh là phải xác định “giá trị tài sản thuần thuộc chủ sở hữu doanh nghiệp” do đó có thể cần quy định rõ nội dung này trên cơ sở hướng dẫn những loại tài sản nào được tính, loại tài sản nào không được tính.

        - Thông thường, công thức tổng quát để xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp này là:

 

Giá trị doanh nghiệp

=   Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đang sử dụng vào SX-KD

 - Giá trị các khoản nợ của DN

        (V0 = V­T – VN)      

        Trong đó các khoản nợ bao gồm: các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải trả cho khách hàng, cho nhân viên, thuế, các khoản nghĩa vụ phải nộp và các khoản nợ khác.

        Vì vậy đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu thêm nội dung này

        2.3 Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do

        Trên thực tế có 2 dòng tiền tự do được sử dụng để xác định giá trị doanh nghiệp, đó là dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu và dòng tiền tự do của doanh nghiệp; do tính chất của 2 loại dòng tiền khác nhau:

·    Dòng tiền vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là dòng tiền còn lại sau khi đã trừ toàn bộ chi phí, thuế, lãi vay và thanh toán lãi gốc. Nó được tính bằng cách chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu theo chi phí sử dụng vốn (hay cũng có thể là tỷ suất lợi nhuận mong đợi của các cổ đông trong doanh nghiệp).

·    Dòng tiền tự do của doanh nghiệp khái quát là dòng tiền hoạt động trừ đi chi tiêu vốn.

        Chính vì vậy, công thức tổng quát xác định giá trị doanh nghiệp nên xem xét chia rõ cho 2 loại dòng tiền này.

        2.4 Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

        Trong dự thảo chỉ chia ra 2 trường hợp: Dòng tiền không tăng trưởng và kéo dài vô hạn; do nguồn tiền tăng trưởng đều đặn mỗi năm và kéo dài vô tận.

        Nhưng thực tế sẽ có 3 trường hợp:

·    Cổ tức tăng trưởng không ổn định (g không đều) tức mô hình nhiều giai đoạn tăng trưởng, thường tính bằng cách:

Giá trị vốn chủ Sở hữu thời điểm hiện tại

=   Hiệu quả dòng

      cổ tức

 + Giá trị cuối cùng quy về hiện tại

·        Cổ tức không tăng trưởng và kéo dài vô hạn (g = 0%)

V0

·    Cổ tức tăng trưởng ổn định (mô hình tăng trưởng Gordon)

V0    Với điều kiện r > g

        Vì vậy, đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu thêm.

        Trên đây là những góp ý bước đầu của Hội Thẩm định giá Việt Nam đối với Dự thảo, kính đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp.

 

           

Nơi nhận:

-         Như trên

-         Đăng Website

-         Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: